Tính khấu trừ không thường xuyên

Giúp kế toán tính lương cho các khoản khấu trừ không thường xuyên như ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ mái ấm gia đình…

Kiểm tra và khai báo danh mục các khoản khấu trừ không thường xuyên

1. Phần mềm đã mặc định 1 số khoản khấu trừ không thường xuyên tại Danh mục\Danh mục khấu trừ KTX. Anh/chị có thể kiểm tra và khai báo các khoản khấu trừ không thường xuyên tùy thuộc vào thực tế tại đơn vị.

2. Để thêm mới một khoản khấu trừ không thường xuyên, nhấn Thêm.

 • Nhập Mã khoản khấu trừ, Tên khoản khấu trừ.
 • Tích chọn cóTính thuế TNCN hay không.
 • Chọn cấp Áp dụng.
 • Chọn Tính theo Số tiền, Công thức hay Ngày công.

  • Công thức: chọn vào biểu tượng máy tính để thiết lập công thức.

  • Tìm kiếm nhanh Mã mục lương hoặc Tên mục lương, sau đó kích đúp chuột vào mục lương.
  • Chọn phép tính: + – * / ( )
  • Số tiền: Chương trình sẽ khấu trừ theo số tiền cụ thể khi lập bảng tính.

  • Ngày công: chọn Tính đơn giá ngày công dựa trên Lương thực lĩnh, Lương đóng bảo hiểm, Lương ngạch bậc.
 • Nhấn Cất.

Lập bảng tính các khoản khấu trừ không thường xuyên

1. Chọn menu Tiền lương\Tính khấu trừ không thường xuyên.

2. Nhấn Thêm mới bảng tính hoặc nhấn Thêm mới.

3. Chọn Kỳ tính.

4. Chọn Khoản khấu trừ không thường xuyên. Nhấn Đồng ý.

5. Nhấn Chọn để chọn các CBNV tính các khấu trừ không thường xuyên.

6. Nhấn Đồng ý.

7. Nhấn Nhập nhanh mức khấu trừ để nhập số tiền khấu trừ cho nhiều CBNV cùng 1 lúc.

8. Trường hợp muốn loại bỏ CBNV nào ra khỏi danh sách, nhấn Loại bỏ.

9. Nhấn Cất để hoàn thành.

10. Nhấn Cập nhật bảng lương để phần mềm cập nhật các khoản khấu trừ không thường xuyên vào bảng lương.

11. Chương trình sẽ tự cập nhật vào bảng lương và có hiển thị các khoản khấu trừ KTX:

Cập nhật 27/08/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA