Tính lương, hệ số phụ cấp

Giúp kế toán tính lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương cho tất cả các cán bộ nhân viên đang làm việc ở đơn vị tại thời điểm tính lương.

Kiểm tra danh mục nguồn chi trả

 1. Phần mềm đã mặc định sẵn 1 số nguồn chi trả tại Danh mục\Nguồn chi trả, tuy nhiên có thể kiểm tra và khai báo nguồn chi trả phụ thuộc vào thực tế tại đơn vị.
 2. Để thêm mới 1 nguồn chi trả, nhấn Thêm.
  • Nhập Mã nguồn, Tên nguồn kinh phí.
  • Chọn Thuộc nguồn nào hay không, nhấn Cất.

Lập bảng tính lương

Đơn vị sẽ tùy chọn có lập bảng lương phân bổ theo nguồn riêng hay 1 số phụ cấp khác phân bổ theo nguồn không bằng cách vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Lương để thiết lập. Việc phân bổ sẽ có 2 trường hợp sau:

Trường hợp 1: Chọn phân bổ trước khi tính lương

Thiết lập chọn nguồn chi trả tại đây.

1. Nếu chọn Phân bổ trước khi tính lương, phần mềm cho phép chọn tương ứng theo các giá trị:

  • Phân bổ vào 1 nguồn.
  • Phân bổ vào nguồn chung.
  • Phân bổ nguồn riêng theo loại cán bộ.
  • Phân bổ nguồn riêng theo phòng ban.
  • Phân bổ nguồn riêng theo khoản lương, phụ cấp.
 • Ví dụ chọn Phân bổ nguồn riêng theo khoản lương, phụ cấp.

2. Tại menu Tính lương hệ số, phụ cấp, chọn Thêm.

3. Chọn các Thông tin chung (Tháng, Năm),  Loại cán bộ, Phòng ban nếu đơn vị muốn tính lương chi tiết theo loại cán bộ, phòng ban. Còn nếu không chọn => chương trình sẽ tự hiểu tính lương cho toàn bộ cán bộ nhân viên và phòng ban trong đơn vị.

4. Nhập Phân bổ các nguồn chi trả tùy theo phân bổ nguồn đã lựa chọn.

5. Nhấn Tính lương.

6. Tại màn hình danh sách bảng lương, chương trình sẽ tự động chia bảng lương theo các nguồn.

7. Nhấn In để in bảng lương.

8.  Nhấn Gửi báo cáo ngoài màn hình danh sách để gửi báo cáo lên cấp trên.

Lưu ý: Nếu đã có bảng lương của các tháng trước, có thể chọn Thêm mới từ bảng lương đã có để chương trình tự động tính lương dựa vào tháng lương đã có.

Trường hợp 2: Nếu chọn Phân bổ sau khi tính lương

1. Tại tab Thiết lập tính lương, chọn Sửa.

2. Chọn Phân bổ sau khi tính lương.

3. Nhấn Cất.

4. Tại menu Tính lương hệ số, phụ cấp, nhấn Thêm.

5. Chọn các Thông tin chung (Tháng, Năm),  Loại cán bộ, Phòng ban nếu đơn vị muốn tính lương chi tiết theo loại cán bộ, phòng ban. Còn nếu không chọn => chương trình sẽ tự hiểu tính lương cho toàn bộ cán bộ nhân viên và phòng ban trong đơn vị.

6. Nhấn Tính lương.

7. Trên bảng lương, nhấn Phân bổ nguồn.

8. Nhập số tiền phân bổ vào các nguồn tương ứng.

9. Nhấn Đồng ý.

10. Tại màn hình danh sách bảng lương, chương trình sẽ tự động chia bảng lương theo các nguồn. Nhấn In để in bảng lương.

11.  Nhấn Gửi báo cáo ngoài màn hình danh sách để gửi báo cáo lên cấp trên.

Lưu ý: Nếu đã có bảng lương của các tháng trước, có thể chọn Thêm mới từ bảng lương đã có để chương trình tự động tính lương dựa vào tháng lương đã có.

Cập nhật 27/08/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA