CBTC mong muốn bổ sung cách lấy số liệu cột ngày vào biên chế chính thức trên Danh sách trích ngang

1. Mục đích

Giúp CBTC bổ sung cách lấy số liệu cột ngày vào biên chế chính thức trên Danh sách trích ngang.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R55.1, trên báo cáo “Danh sách trích ngang” có cột thông tin “Ngày vào biên chế chính thức“. Cột thông tin này đang lấy thông tin ngày được bổ nhiệm ngạch đầu tiên, tuy nhiên bổ nhiệm ngạch chỉ áp dụng cho đối tượng là công chức, còn đối với viên chức thì sẽ là ngày bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp. Hiện tại phần mềm chưa lấy được thông tin ngày bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp.

– Kể từ phiên bản R55.1, phần mềm bổ sung cách lấy số liệu lên báo cáo Danh sách trích ngang lấy theo cả loại QĐ “bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp”.

Cụ thể như sau

1. CBNV là Viên chức, tại Quá trình công tác có ngày bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp.

2. Tại đơn vị chủ quản, khi in Danh sách trích ngang, tại cột 11. Ngày vào biên chế chính thức (ngày hưởng ngạch), phần mềm sẽ lấy lên cả loại quyết định là Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp.

Cập nhật 13/07/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA