CBTC mong muốn xem được thông tin hạng viên chức/ngạch của từng ngạch lương

1. Mục đích

Giúp CBTC xem được thông tin hạng viên chức/ngạch của từng ngạch lương.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R55.1, đối với danh mục ngạch bậc lương, phần mềm chỉ cho phép đơn vị Nội vụ (Hoặc đơn vị được nội vụ cho phép chỉnh sửa) mới có thể thêm, sửa, xóa hay xem thông tin chi tiết của ngạch lương đó. Thông tin của ngạch lương bao gồm cả thông hạng viên chức (hạng I, II,…)/ngạch (Chuyên viên, chuyên viên chính,…) tuy nhiên thông tin này không được thể hiện trên màn hình danh sách ngạch bậc lương nên đơn vị không có quyền thêm sửa xóa thì không thể xem được, do đó khó đối chiếu các báo cáo thống kê có thống kê theo ngạch/hạng viên chức.

– Kể từ phiên bản R55.1, phần mềm bổ sung cột Hạng viên chức/Ngạch công chức trên màn hình danh sách ngạch bậc lương.

Cụ thể như sau

Tại menu Danh mục\Ngạch bậc lương, phần mềm đã bổ sung cột NgạchHạng viên chức, đơn vị có thể dễ dàng đối chiếu các báo cáo thống kê có thống kê theo ngạch/hạng viên chức.

Cập nhật 13/07/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA