CBTC mong muốn có thêm thông tin đánh giá xếp loại CBNV được nâng lương, phụ cấp và đính kèm được văn bản tờ trình liên quan

1. Mục đích

Giúp CBTC có thêm thông tin đánh giá xếp loại CBNV được nâng lương, phụ cấp và đính kèm được văn bản tờ trình liên quan.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R50, tại đơn vị định kỳ sẽ nộp danh sách đề nghị tăng lương cho CBNV tại đơn vị lên cho PNV để xem xét và UBND phê duyêt. Các thông tin nộp lên ngoài các thông tin hiện có trong phần mềm thì cần phải có thêm thông tin “năm giữ ngạch” và “Xếp loại đánh giá CBNV hàng năm” để có cơ sở ra quyết định nâng lương, phụ cấp.
Ngoài ra, đơn vị cấp dưới cần nộp kèm các tờ trình, quyết định nâng lương gần nhất, biên bản họp, kết quả đánh giá CBNV…. để PNV tổng hợp và đối chiếu với danh sách đề nghị nâng lương, pc.

– Kể từ phiên bản R50, phần mềm bổ sung các thông tin và cho phép đính kèm văn bản được khi gửi đề nghị lên cấp trên/nội vụ.

Xem phim hướng dẫn

Cụ thể như sau

Ví dụ: Có 3 CBNV đến hạn nâng lương vào tháng 10, lập danh sách đề nghị nâng lương tháng 10/2021

1. Tại giao diện danh sách đề nghị nâng lương tháng 10, phần mềm đã bổ sung thông tin Năm giữ bậc của ngach tương ứng, đồng thời bổ sung thông tin Kết quả đánh giá, phân loại trong thời gian giữ bậc lương hiện hưởng theo quy tắc:

  • Năm giữ bậc: hiển thị số năm tương ứng theo số năm giữ bậc (ngạch nào có số năm giữ bậc cao nhất thì hiển thị theo ngạch đó)

  • Kết quả đánh giá, phân loại trong thời gian giữ bậc lương hiện hưởng: hiển thị xếp loại đánh giá qua các năm: năm gần nhất = năm xét đề nghị nâng lương – 1
  • Ví dụ: kỳ đề nghị nâng lương là tháng 10/2021, số năm giữ bậc lớn nhất là 3, các năm đánh giá sẽ là 2018, 2019, 2020

2. Khi nhấn Gửi đề nghị nâng lương, phần mềm cho phép đính kèm các tệp liên quan lên đơn vị cấp trên.

3. Khi đó đơn vị cấp trên sẽ nhận được danh sách đề nghị nâng lương bao gồm cả các tệp cấp dưới đã đính kèm.

Cập nhật 15/09/2021

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA