CBTC mong muốn đáp ứng mẫu sơ yếu lý lịch 2a/TCTW-98

1. Mục đích

Đáp ứng mẫu sơ yếu lý lịch 2a/TCTW-98.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R53, theo quy định, trong công tác quản lý hồ sơ CBCCsVC cần khai và lưu các sơ yếu lý lịch theo một số mẫu chung theo quy định tùy theo mục đích và yêu cầu của đơn vị để làm hồ sơ phục vụ cho các công tác cán bộ. Tuy nhiên hiện tại phần mềm đáp ứng theo một số mẫu như HS02, 2a/BNV, 2c/BNV-2008,… nhưng chưa đáp ứng mẫu 2a/TCTW-98

– Kể từ phiên bản R53, phần mềm bổ sung mẫu sơ yếu lý lịch 2a/TCTW-98.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Báo cáo\Xem báo cáo, phần mềm đã bổ sung Mẫu sơ yếu lý lịch 2a/TCTW-98: Lý lịch cán bộ, công chức, viên chức.

Hoặc anh/chị cũng có thể in Mẫu sơ yếu lý lịch 2a/TCTW-98: Lý lịch cán bộ, công chức, viên chức tại hồ sơ chi tiết của CBNV bằng cách nhấn In.

2. Khai báo các tham số báo cáo:

  • (1): Chọn đơn vị có CBNV cần in sơ yếu lý lịch
  • (2): Tích chọn CBNV cần in sơ yếu lý lịch, có thể tích chọn in tất cả
  • (3): Nhấn Đồng ý

3. Chương trình in mẫu như sau:

Cập nhật 13/04/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA