CBTC muốn đánh giá phân loại cán bộ hoạt động không chuyên trách định kỳ

1. Mục đích

Giúp CBTC cấp xã đánh giá được các cán bộ không chuyên trách định kỳ.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R34, khi đánh giá thì đối với đơn vị cấp xã/phường, CBTC đang chỉ đánh giá được Cán bộ/Công chức, Viên chức, Lao động hợp đồng mà chưa có cán bộ không chuyên trách.

Kể từ phiên bản R34, CBTC cấp xã/phường sẽ đánh giá được các cán bộ là Người lao động không chuyên trách xã và Người hoạt động không chuyên trách thôn.

Cụ thể như sau:

  • CBTC cấp xã chọn menu Đánh giá, chọn tab Đánh giá người hoạt động không chuyên trách.
  • Nhấn Chọn.
  • Tích chọn các cán bộ cần đánh giá.

  • Nhấn Đồng ý.
  • Chọn cán bộ cần đánh giá, chọn Kết quả đánh giá.
  • Nhập Số tháng lùi nâng lương thường xuyên đối với cán bộ không có kết quả đánh giá tốt và bị lùi thời gian nâng lương TX.
  • Nhập Nhận xét, đánh giá chung về cán bộ (nếu muốn).
  • Nhấn Cất.
  • Nhấn In để in danh sách cán bộ không chuyên trách được đánh giá.

Cập nhật 21/01/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA