Kế toán muốn lập bảng dự toán lương và các khoản phụ cấp theo lương cho các CBCC theo nguồn riêng và các một số khoản phụ cấp khác theo nguồn riêng

1. Mục đích

Giúp kế toán lập được bảng dự toán lương và các khoản phụ cấp theo lương cho các CBCC theo nguồn riêng và một số khoản phụ cấp khác theo nguồn riêng.

2. Chi tiết thay đổi

Tại các đơn vị lập dự toán, đơn vị sẽ tùy chọn có lập bảng lương phân bổ theo nguồn riêng hay 1 số phụ cấp khác phân bổ theo nguồn không bằng cách vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Lương để thiết lập. Việc phân bổ theo nguồn sẽ có 2 trường hợp sau:

Phân bổ một hoặc nhiều nguồn chung cho các khoản lương, phụ cấp

– Bước 1: Chọn cách phân bổ nguồn chi trả:

 • Vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Lương.
 • Tích chọn dòng Phân bổ một hoặc nhiều nguồn chung cho các khoản lương phụ cấp => chương trình sẽ giải thích (ô màu vàng để anh/chị biết). Nhấn Cất.

– Bước 2: Thực hiện lập dự toán lương

 • Vào menu Tiền lương\Dự toán lương.
 • Nhấn Lập DT phân bổ theo nguồn.

 • Khai báo thông tin chung:
  • Chọn Năm lập dự toán, Đợt lập dự toán (nếu đơn vị lập dự toán theo 2 đợt), Căn cứ theo lương (xác định rõ dựa vào tháng lương nào để lập: Đợt 1 là tháng 7, Đợt 2 là tháng 12).
  • Nhập Số biên chế được giao trong năm dự toán.
  • Chọn Loại cán bộ nếu chỉ lập dự toán lương này cho các loại cán bộ được chọn.
  • Chọn Phòng ban nếu chỉ lập dự toán lương cho phòng ban được chọn.
 • Tại tab Nguồn chi trả: chọn Nguồn, nhập Số tiền.

 • Chọn tab Dự toán lương cho LĐ tuyển thêm trong chỉ tiêu biên chế được duyệt để khai báo lần lượt các thông tin:

 • Nhấn Tính dự toán lương => Chương trình tự động tính dự toán lương phân bổ theo nguồn.
 • Nhấn Gửi báo cáo để gửi lên cho đơn vị cấp trên.
 • Nhấn Xuất khẩu để xuất khẩu bảng dự toán lương ra file excel.
 • Nhấn In để bảng dự toán lương.

Phân bổ nhiều nguồn, mỗi bảng lương có các khoản lương, phụ cấp trả bằng các nguồn khác nhau

– Bước 1: Chọn cách phân bổ nguồn chi trả:

 • Vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Lương.
 • Tích chọn dòng Phân bổ nhiều nguồn, mỗi bảng lương có các khoản lương, phụ cấp trả bằng các nguồn khác nhau => chương trình sẽ giải thích (ô màu vàng để anh/chị biết). Nhấn Cất.

– Bước 2: Thực hiện lập dự toán lương

 • Vào menu Tiền lương\Dự toán lương.
 • Nhấn Lập DT phân bổ theo nguồn.

 • Khai báo thông tin chung:
  • Chọn Năm lập dự toán, Đợt lập dự toán (nếu đơn vị lập dự toán theo 2 đợt), Căn cứ theo lương (xác định rõ dựa vào tháng lương nào để lập: Đợt 1 là tháng 7, Đợt 2 là tháng 12).
  • Nhập Số biên chế được giao trong năm dự toán.
  • Chọn Loại cán bộ nếu chỉ lập dự toán lương này cho các loại cán bộ được chọn.
  • Chọn Phòng ban nếu chỉ lập dự toán lương cho phòng ban được chọn.
 • Tại tab Nguồn chi trả: Anh/chị nhập số tiền của Nguồn tương ứng với các Khoản lương, phụ cấp.
 • Lưu ý: phải nhập ít nhất 1 nguồn phân bổ cho khoản 1 lương, phụ cấp.

 • Chọn tab Dự toán lương cho LĐ tuyển thêm trong chỉ tiêu biên chế được duyệt để khai báo lần lượt các thông tin:

 • Nhấn Tính dự toán lương => Chương trình tự động tính dự toán lương phân bổ theo nguồn.
 • Nhấn Gửi báo cáo để gửi lên cho đơn vị cấp trên.
 • Nhấn Xuất khẩu để xuất khẩu bảng dự toán lương ra file excel.
 • Nhấn In để bảng dự toán lương.

Cập nhật 21/01/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA