Kế toán muốn đáp ứng bảng lương khối xã tính dựa trên nhiều loại cán bộ, các khoản phụ cấp theo chương, khoản, tiểu mục để dễ dàng hạch toán giấy rút (giai đoạn 2)

1. Mục đích

Giúp kế toán in được bảng tính lương dựa trên nhiều loại cán bộ, các khoản phụ cấp theo chương, khoản, mục tiểu mục để dễ dàng hạch toán giấy rút.

2. Chi tiết thay đổi

  • Khi khai báo danh mục phụ cấp, chọn mục lục ngân sách cho phụ cấp đó.

  • Để tính lương, phụ cấp thì vào menu Tiền lương\Tính lương hệ số, phụ cấp.
  • Nếu đơn vị muốn lập bảng tính lương theo Loại cán bộ thì chọn Loại cán bộ.
  • Nếu muốn lập bảng tính lương chi tiết theo Phòng ban thì chọn Phòng ban.

Nếu không chọn theo Loại cán bộ và Phòng ban thì chương trình tính lương cho toàn đơn vị.

  • Chọn Nguồn chi trả. Nhấn Tính lương.

  • Chương trình tự động tính lương dựa vào các tham số vừa chọn trên bảng tùy chọn tính lương.

  • Nhấn In để in bảng tính lương.

Cập nhật 21/01/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA