Đơn vị chủ quản Yêu cầu rà soát hồ sơ

Mục đích: Giúp Cán bộ tổ chức (CBTC) đơn vị chủ quản tạo đợt rà soát; theo dõi tình trạng hoàn thiện hồ sơ của đơn vị trực thuộc để thống kê chính xác số liệu hồ sơ CBNV theo từng đợt rà soát.

Đối tượng: Cán bộ tổ chức đơn vị chủ quản cao nhất trong cây cơ cấu.

Hướng dẫn thực hiện:

Trên phần mềm MISA QLCB, nhấn vào mục Yêu cầu rà soát hồ sơ.

Tạo yêu cầu rà soát

 1. Khi CBTC đơn vị chủ quản muốn thông báo cho đơn vị trực thuộc về đợt rà soát thống kê số liệu, chọn Tạo yêu cầu rà soát.
 2. Khai báo thông tin yêu cầu rà soát:

  • Đợt rà soát: Nhập tên đợt rà soát.
  • Hạn hoàn thiện dữ liệu: Thời hạn đơn vị được yêu cầu rà soát cần hoàn thành việc hoàn thiện dữ liệu.
  • Nội dung cần rà soát: Nội dung cần thực hiện rà soát dữ liệu.
  • Tích chọn các đơn vị cần rà soát trong Danh sách đơn vị.
 3. Sau khi nhập đầy đủ thông tin, chọn Gửi yêu cầu.

Chỉnh sửa/Xóa yêu cầu rà soát

 1. Trường hợp cần thay đổi yêu cầu rà soát, chọn Cập nhật lại yêu cầu. Chỉnh sửa thông tin trên yêu cầu và xác nhận Cập nhật.
 2. Trường hợp muốn xóa yêu cầu, chọn yêu cần rồi nhấn Xóa.

Theo dõi tình trạng hoàn thành hồ sơ của các đơn vị

Để theo dõi tình trạng hoàn thành hồ sơ của các đơn vị, vào Yêu cầu rà soát hồ sơ. Tại đây, anh/chị có thể theo dõi danh sách yêu cầu rà soát hồ sơ đã tạo.

 1. Tìm kiếm nhanh yêu cầu trong danh sách bằng cách nhập tên trên thanh tìm kiếm hoặc sử dụng bộ lọc theo thời gian.
 2. Nhấn chọn vào yêu cầu để theo dõi tình trạng hoàn thành hồ sơ của các đơn vị:

  • Tình hình tổng số đơn vị đã hoàn thành.
  • Thông tin chi tiết đơn vị nào Chưa hoàn thành; đơn vị nào đã Xác nhận hoàn thành.
  • Đối với đơn vị Xác nhận hoàn thành: Anh/chị có thể nắm bắt thông tin Thời gian xác nhậnNgười thực hiện xác nhận.

Thông báo sử dụng dữ liệu

Sau khi đơn vị trực thuộc đã hoàn thành xác nhận hoàn thiện hồ sơ, CBTC đơn vị chủ quản có thể thông báo để nhắc cấp dưới không được bổ sung, chỉnh sửa thông tin trên hồ sơ trong khoảng thời gian mình sử dụng dữ liệu:

 1. Chọn Thông báo sử dụng dữ liệu.
 2. Nhập ngày sẽ sử dụng dữ liệu để các đơn vị trực thuộc không thay đổi thông tin trên hồ sơ CBNV trong khoảng thời gian từ ngày gửi thông báo đến ngày này.
 3. Xác nhận Thông báo đến các đơn vị trực thuộc.

Thông báo hoàn thành sử dụng dữ liệu

Sau khi đã sử dụng xong số liệu trên các báo cáo cần thiết, CBTC đơn vị chủ quản có thể thông báo cho đơn vị trực thuộc về việc hoàn thành sử dụng dữ liệu:

 1. Chọn Hoàn thành sử dụng.
 2. Chọn Xác nhận. Sau khi thông báo xác nhận hoàn thành sử dụng dữ liệu, đơn vị trực thuộc có thể chỉnh sửa thông tin hồ sơ CBNV.
Cập nhật 03/03/2023

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA