Thông báo và ra quyết định nghỉ hưu

Xem phim hướng dẫn

Thông báo nghỉ hưu

Theo quy định, trước 6 tháng tính từ ngày dự kiến nghỉ hưu, CBNV sẽ nhận được thông báo nghỉ hưu từ đơn vị có thẩm quyền.

1. Tại đơn vị cấp trên, vào menu Quản lý hồ sơ\Nghỉ hưu, tại đây phần mềm đã bổ sung tab Danh sách nghỉ hưu đơn vị cấp dưới.

2. Tích chọn CBNV cần thông báo nghỉ hưu và nhấn Thông báo nghỉ hưu.

3. Khai báo nội dung Số thông báo, Ngày thông báo, Thông báo về việc gì. Có thể Đính kèm các tệp liên quan. Nhấn Đồng ý.

4. Khi đó tại đơn vị cấp dưới sẽ nhận được thông báo từ đơn vị cấp trên ngay tức thì.

Ra quyết định nghỉ hưu

Theo quy định, trước 3 tháng tính từ ngày dự kiến nghỉ hưu, CBNV sẽ nhận được quyết định nghỉ hưu từ đơn vị có thẩm quyền.

1. Tích chọn CBNV cần ra quyết định và nhấn Ra quyết định nghỉ hưu.

2. Khai báo nội dung Số quyết định, Ngày quyết định, Quyết định về việc gì. Có thể Đính kèm các tệp liên quan. Nhấn Đồng ý.

3. Khi đó tại đơn vị cấp dưới sẽ nhận được quyết định từ đơn vị cấp trên ngay tức thì.

4. Nhấn Cập nhật nhật hồ sơ để cập nhật quyết định nghỉ hưu chính thức vào hồ sơ của CBNV.

Cập nhật 21/06/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA