Tìm kiếm thống kê

Giúp CBTC tra cứu hồ sơ CBCCVC cấp dưới, chia sẻ dữ liệu hồ sơ CBNV cho đơn vị khác, phục vụ công việc nội bộ của Tỉnh.

1. Tại menu Tìm kiếm thống kê, anh/chị có thể chọn tiêu chí thống kê để thống kê CBNV trong đơn vị theo một số tiêu chí nhất định.

VD: Phần mềm đã bổ sung thêm tiêu chí tìm kiếm Tuyến đơn vị, cho phép lọc theo điều kiện để tìm riêng các đơn vị thuộc tuyến tỉnh/huyện/xã.

Cần lọc cán bộ công chức xã, lọc tiêu chí Tuyến đơn vị là Xã, Loại cán bộ là Công chức.

2. Có thể nhấn Lưu để lưu tiêu chí thống kê để những lần sau có thể lọc nhanh mà không cần chọn lại:

 • Đặt Tên thống kê
 • Tích chọn Là thống kê chung hay không : khi không tích chọn, điều kiên lọc sẽ hiển thị tại phần Thống kê cá nhân.

3. Trong quá trình tạo bộ lọc anh chị cần lưu ý với 2 loại điều kiện lọc sau:

 • Điều kiện : Điều kiện “Và” giúp tạo ra 1 nhóm các điều kiện sao cho hồ sơ được lọc ra sẽ thỏa mãn tất cả các điều kiện trong nhóm: Ví dụ: Anh chị muốn lọc các hồ sơ có Tuyến đơn vị là “Xã” và có Loại cán bộ là “Cán bộ” thì thực hiện tạo bộ lọc với điều kiện như dưới đây. Khi có anh chị sẽ có kết quả là các hồ sơ thỏa mãn cả 2 điều kiện trên.
 • Điều kiện Hoặc: Điều kiện “Hoặc” giúp tạo ra 2 nhóm điều kiện sao cho hồ sơ được lọc ra thỏa mãn tối thiểu 1 điều kiện trong nhóm. Ví dụ: Anh chị muốn lọc các hồ sơ có Tuyến đơn vị là “Xã” hoặc có Loại cán bộ là “Cán bộ” thì thực hiện tạo bộ lọc như trường hợp trên rồi thay điều kiện thành Hoặc. Khi có anh chị sẽ có kết quả là các hồ sơ thỏa mãn tối thiểu 1 trong 2 điều kiện hoặc cả 2 điều kiện trên.
 • Giả sử, anh chị cần tìm kiếm các hồ sơ của CBNV là người Hoa, đang làm việc và có loại cán bộ là Công chức hoặc Viên chức tại đơn vị thì anh chị tạo bộ lọc với 2 nhóm:
  • Nhóm 1: Sử dụng điều kiện để lọc các Hồ sơ của CBNV thỏa mãn đồng thời các điều kiện: Là công chức, đang làm việc, là người Hoa
  • Nhóm 2: Sử dụng điều kiện để lọc các Hồ sơ của CBNV thỏa mãn đồng thời các điều kiện: Là viên chức, đang làm việc, là người Hoa
  • Do chỉ Hồ sơ CBNV mà anh chị cần tìm chỉ cần thỏa mãn thuộc 1 trong 2 nhóm trên nên anh chị sử dụng điều kiện Hoặc để phân tách 2 nhóm này như hình dưới đây:
 • Như vậy, anh chị đã lọc được các hồ sơ của CBNV là người Hoa, đang làm việc và có loại cán bộ là Công chức hoặc Viên chức
Cập nhật 15/08/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA
[footer_base]