Kết nối Cơ sở dữ liệu Bộ Giáo dục

  • Mục đích: Giúp Cán bộ tổ chức (CBTC) đơn vị quản lý đồng bộ thông tin hồ sơ CBCCVC trong đơn vị trên phần mềm MISA QLCB với các thông tin được yêu cầu quản lý trên Cơ sở dữ liệu (CSDL) Bộ giáo dục

Các bước thực hiện:

  • Quản lý các thông tin của CBCCVC trên phần mềm MISA QLCB. Xem hướng dẫn tại đây.
  • Tại màn hình quản trị của CBTC của đơn vị trường học (Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm GDTX-GDHN) , chọn vào menu Đồng bộ CSDLQG/CSDL Bộ giáo dục
  • Chọn vào hồ sơ của CBCCVC cần đưa lên/đồng bộ với CSDL Bộ giáo dục, nhấn Cập nhật lên CSDLQG
  • Sau khi đồng bộ:
    1. Toàn bộ thông tin của hồ sơ mới thêm sẽ được bổ sung vào danh sách hồ sơ đang quản lý trên CSDL.
    2. Với các hồ sơ đã có trên CSDL, sau khi đồng bộ, toàn bộ thông tin đang quản lý trên MISA QLCB sẽ được thay thế cho thông tin đang có trên CSDL.
  • CBTC đơn vị đăng nhập vào CSDL Bộ Giáo dục để kiểm tra thông tin CBCCVC đã đồng bộ
Cập nhật 12/10/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA