Kế toán muốn bổ sung mẫu đi ngân hàng không có dấu ở tên CBNV để đi ngân hàng

1. Mục đích

Giúp kế toán tùy chỉnh mẫu đi ngân hàng không có dấu ở tên CBNV.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R41, các bảng lương in ra của phần mềm đều đang hiển thị đầy đủ tên CBNV theo dấu như nhập liệu nên khi đi ngân hàng thì nhập được dữ liệu vào phần mềm ngân hàng.

– Kể từ phiên bản R41, khi thiết lập bảng lương tùy chỉnh, phần mềm có bổ sung tùy chọn Họ và tên hiển thị tiếng việt không dấu, khi đó bảng lương in ra sẽ hiển thị cột Họ và tên là tiếng việt dạng không dấu để thuận tiện cho việc nhập nhanh vào phần mềm ngân hàng.

Cụ thể như sau:

  • Tại menu Tính lương hệ số, phụ cấp, kích đúp chuột vào bảng lương mà đơn vị muốn thiết lập.
  • Chọn Sửa mẫu bảng lương.

  • Kích đúp chuột vào mẫu bảng lương mà đơn vị muốn sửa. 
  • Ví dụ: Đơn vị cần sửa mẫu C18-HD: Danh sách chi tiền lương và các khoản thu nhập khác qua tài khoản cá nhân.

  • Chọn Thân trang.
  • Tích chọn Họ và tên hiển thị TV không dấu.
  • Nhấn Cất mẫu để lưu lại mẫu đang sửa hoặc nhấn Cất thành mẫu mới để lưu lại thành mẫu mới.

  • Để in mẫu bảng lương vừa sửa, chọn In.
  • Chọn mẫu bảng lương vừa tùy chỉnh.

  • Chương trình sẽ hiển thị mẫu bảng lương bản xem trước dưới dạng họ và tên tiếng việt không dấu.

Cập nhật 20/07/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA