Kế toán muốn hạch toán lương vào các nguồn theo số tiền sau khi tính lương để phân bổ nguồn kinh phí trả lương

1. Mục đích

Giúp cho kế toán hạch toán lương vào các nguồn theo số tiền sau khi tính lương để phân bổ nguồn kinh phí trả lương.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R41, phần mềm bổ sung tùy chọn Phân bổ nguồn sau khi tính lương và bổ sung chức năng Phân bổ nguồn cho bảng lương đã tính.

Cụ thể như sau:

 • Tại menu Hệ thống, chọn Tùy chọn.

 • Tại tab Lương, phần mềm đã bổ sung chức năng Phân bổ trước khi tính lươngPhân bổ sau khi tính lương.

Trường hợp 1: Nếu chọn Phân bổ trước khi tính lương, phần mềm cho phép chọn tương ứng theo các giá trị:

  • Phân bổ vào 1 nguồn.
  • Phân bổ vào nguồn chung.
  • Phân bổ nguồn riêng theo loại cán bộ.
  • Phân bổ nguồn riêng theo phòng ban.
  • Phân bổ nguồn riêng theo khoản lương, phụ cấp.
 • Ví dụ chọn Phân bổ nguồn riêng theo khoản lương, phụ cấp.

 • Tại menu Tính lương hệ số, phụ cấp, chọn Thêm.
 • Chọn các Thông tin chung và nhập Phân bố các nguồn chi trả tùy theo phân bổ nguồn đã lựa chọn.
 • Nhấn Tính lương.

Trường hợp 2: Nếuchọn Phân bổ sau khi tính lương

 • Tại tab Thiết lập tính lương, chọn Sửa.

 • Chọn Phân bổ sau khi tính lương.
 • Nhấn Cất.

 • Tại menu Tính lương hệ số, phụ cấp, nhấn Thêm.
 • Chọn Thông tin chung.
 • Nhấn Tính lương.

 • Trên bảng lương, nhấn Phân bổ nguồn
 • Nhập số tiền phân bổ vào các nguồn tương ứng.
 • Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 25/07/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA