Khai báo các quyết định khen thưởng trên phần mềm MISA QLCB như thế nào là đúng?

1. Đặt vấn đề

1. Đặt vấn đề:

 • Thực hiện theo công văn 6208/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ về triển khai đồng bộ cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức về cơ sở dữ liệu quốc gia, các CBNV trong đơn vị phải hoàn thiện đầy đủ hồ sơ CBCCVC của mình. Trong đó có bao gồm cả các quyết định khen thưởng đã được nhận trong quá trình công tác.
 • Trong các thông tin trên 1 quyết định khen thưởng mà CSDLQG quản lý, cần phải có 2 thông tin là:
  • Danh hiệu khen thưởng: Thông tin danh hiệu thi đua hoặc khen thưởng đã được nhận trên quyết định. Ví dụ:
   • Danh hiệu: Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua, …
   • Khen thưởng: Giấy khen của chủ tịch UBND, Bằng khen bộ ban ngành các cấp,..
  • Hình thức khen thưởng: Hình thức nhận các danh hiệu/khen thưởng tương ứng với quyết định trên
  • Luật Thi đua khen thưởng 2003 quy định các danh hiệu/khen thưởng được trao cho cá nhân/tập thể bằng các hình thức:
   • Huân chương;
   • Huy chương;
   • Danh hiệu vinh dự nhà nước;
   • “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng nhà nước”;
   • Kỷ niệm chương, Huy hiệu;
   • Bằng khen;
   • Giấy khen.
2. Phần mềm MISA QLCB đang đáp ứng như thế nào?

2. Phần mềm MISA QLCB đang đáp ứng như thế nào?

Hỗ trợ CBNV/CBTC khai báo lần lượt từng quyết định khen thưởng đã nhận được. Bên cạnh các thông tin quyết định, CBNV/CBTC cần khai báo Danh hiệu thi đua hoặc Hình thức khen thưởng đã nhận tương ứng tại quyết định:

 • Danh hiệu là các danh hiệu cá nhân đạt được qua các phong trào thi đua như: Chiến sĩ thi đua, Chiến sĩ tiên tiến, Lao động tiên tiến.
 • Hình thức khen thưởng là các khen thưởng được người đứng đầu các cơ quan có thẩm quyền trao tặng như: Huân chương sao vàng; Huân chương Hồ Chí Minh; Nhà giáo ưu tú; Nhà giáo nhân dân; Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Bằng khen của các Bộ, Ban, Ngành; …
 • Mỗi bản ghi chỉ khai báo 1 Khen thưởng được nhận trên quyết định.
3. Bất cập/Khó khăn CBNV và CBTC gặp phải là gì?

3. Bất cập/Khó khăn CBNV và CBTC gặp phải là gì?

 • CBNV thường hiểu nhầm về cách khai báo: Trên 1 quyết định thường chỉ có thông tin mỗi CBNV được khen tặng danh hiệu/khen thưởng gì. Tuy nhiên, CBNV lại thường khai báo thông tin danh hiệu và hình thức nhận thưởng đi kèm với khen thưởng (VD: Chứng nhận, giấy khen, tiền mặt, …)
 • Các trường hợp khai báo SAI thường gặp phải như sau:
  • Trường hợp 1: CBNV được Chủ tịch UBND Tỉnh và tương đương tặng danh hiệu Lao động tiên tiến thì khai báo trên 1 bản ghi gồm:
   • Danh hiệu: Lao động tiên tiến
   • Hình thức khen thưởng: Bằng khen của ngành
  • Trường hợp 2: CBNV được Chủ tịch UBND Huyện và tương đương khen tặng Danh hiệu Lao động tiên tiến cấp Huyện và Chiến sĩ thi đua cơ sở trên cùng 1 quyết định thì khai báo trên 1 bản ghi gồm:
   • Danh hiệu: Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở
   • Hình thức khen thưởng: Bằng khen của ngành
  • Trường hợp 3: CBNV được Sở GD & ĐT khen Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh thì khai báo trên 1 bản ghi gồm:
   • Danh hiệu: Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố
   • Hình thức khen thưởng: Bằng khen của Ngành hoặc Chứng nhận
  • Trường hợp 4: CBNV được Chủ tịch UBND Tỉnh tặng Bằng khen với thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước thì khai báo trên 1 bản ghi gồm:
   • Danh hiệu: Bằng khen
   • Hình thức khen thưởng: Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh và tương đương
 • Hậu quả: Dữ liệu đã khai báo hiện tại không phù hợp với cách thức quản lý, kiểm soát trên CSDLQG. Nếu CBNV đang khai báo cả Danh hiệu và Hình thức khen thưởng như trên trong cùng 1 quyết định thì CSDLQG sẽ hiểu là đang quản lý 2 quyết định khác nhau => Dữ liệu khen thưởng đang quản lý không chính xác.
4. CBNV và CBTC cần làm gì?

4. CBNV và CBTC cần làm gì?

 • Trước ngày 21/04/2023: CBNV cần thực hiện chuẩn hóa các bản ghi quyết định khen thưởng:
  • Nếu đang khai báo cả 2 thông tin thì giữ lại 1 thông tin đúng
  • Nếu cả 2 thông tin đều nhận đc trên cùng 1 quyết định thì khai báo thành 2 bản ghi
  • Khuyến khích chọn giá trị trong danh mục. Nếu không có trong danh mục thì mới tự nhập giá trị theo quyết định khen.
  • Ví dụ:
   • Trường hợp 1: CBNV được Chủ tịch UBND Tỉnh và tương đương tặng danh hiệu Lao động tiên tiến thì khai báo như sau:
    • Danh hiệu: Chọn trong danh mục Lao động tiên tiến
    • Hình thức: Bỏ trống
   • Trường hợp 2: CBNV được Chủ tịch UBND Huyện và tương đương khen tặng Danh hiệu Lao động tiên tiến cấp Huyện và Chiến sĩ thi đua cơ sở trên cùng 1 quyết định thì khai báo như sau:
    • Quyết định 1:
     • Danh hiệu: Chọn trong danh mục Lao động tiên tiến
     • Hình thức: Bỏ trống
    • Quyết định 2:
     • Danh hiệu: Chọn trong danh mục Chiến sĩ thi đua cơ sở
     • Hình thức: Bỏ trống
   • Trường hợp 3: CBNV được Sở GD & ĐT khen Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh thì khai báo như sau
    • Danh hiệu: Nhập Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh
    • Hình thức: Bỏ trống
   • Trường hợp 4: CBNV được Chủ tịch UBND Tỉnh tặng Bằng khen với thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước thì khai báo
    • Danh hiệu: Bỏ trống
    • Hình thức: Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh
 • Từ ngày 21/04/2023: MISA QLCB thay đổi cách khai báo thông tin như sau:

  • Danh hiệu/Khen thưởng đã đạt: Các danh hiệu thi đua, khen thưởng mà CBNV được cơ quan có thẩm quyền khen, trao tặng.
  • Hình thức nhận: Hình thức nhận các danh hiệu/khen thưởng tương ứng theo Luật thi đua khen thưởng như: Huân chương; Huy chương; Danh hiệu vinh dự nhà nước; “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng nhà nước”; Kỷ niệm chương, Huy hiệu; Bằng khen; Giấy khen
   • CBNV cần thực hiện: Kiểm tra dữ liệu đang quản lý trên form khai báo mới: Các thông tin Danh hiệu/Hình thức đã đạt đã chính xác hay chưa, xác định Hình thức nhận khen thưởng đó đúng với thực tế
   • CBTC cần thực hiện: Đồng bộ lại hồ sơ CBNV trong đơn vị để quản lý đúng các quyết định khen thưởng trên CSDLQG.
Cập nhật 09/06/2023

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA