Không đồng bộ được hồ sơ lên CSDLQG do thiếu thông tin ngày bổ nhiệm/phê chuẩn thì làm thế nào?

Khó khăn

Khi CBTC đồng bộ hồ sơ lên CSDLQG hoặc xuất khẩu hồ sơ theo mẫu CSDLQG thì báo lỗi thiếu thông tin Ngày bổ nhiệm/phê chuẩn. Hiện tại, đây không phải thông tin hiển thị trên hồ sơ nên CBNV không biết khai báo như thế nào để có thông tin này.

Giải pháp xử lý

  • Nguyên nhân lỗi: Do hiện tại, anh chị đang nắm giữ Chức vụ (hiển thị tại thông tin công việc hiện tại) mà không có các quyết định bổ nhiệm/phê chuẩn chức vụ đó nên CSDLQG yêu cầu Chức vụ đang nắm giữ đó được bổ nhiệm/phê chuẩn lần đầu khi nào.
  • Phương án xử lý:
    • Bổ sung các quyết định có Loại quyết định Bổ nhiệm hoặc Bổ nhiệm và điều động hoặc Phê chuẩn bầu chức vụ có thông tin Chức vụ là Chức vụ hiện tại vào Quá trình công tác.
    • Thông tin Từ ngày trên quyết định công tác có Từ ngày nhỏ nhất trong các quyết định trên sẽ là Ngày phê chuẩn/Bổ nhiệm.
Cập nhật 08/05/2023

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA