CBTC muốn quản lý hồ sơ viên chức theo mẫu HS01-VC/BNV: Theo thông tư 07/2019TT-BNV

1. Mục đích

Giúp CBTC quản lý hồ sơ viên chức theo mẫu HS01-VC/BNV: Theo thông tư 07/2019TT-BNV.

2. Các bước thực hiện

– Kể từ phiên bản R39, căn cứ vào hồ sơ của CBCCVC, người lao động để in được mẫu HS01-VC/BNV: Theo thông tư 07/2019TT-BNV.

  • Vào menu Báo cáo\Xem báo cáo\Hồ sơ\Mẫu HS01-VC/BNV: Theo thông tư 07/2019TT-BNV.

  • Chọn đơn vị (nếu có đơn vị trực thuộc).
  • Tích chọn vào cán bộ cần in.

  • Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 07/05/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA