Tính năng mới R63 – 01/12/2022

1. Cán bộ tổ chức mong muốn quản lý đúng thông tin chức vụ hiện tại khi đã có quyết định thôi giữ chức vụ cho CBNV

Trước đây:

 • CBNV được bổ nhiệm chức vụ, sau một thời gian nhận quyết định Thôi giữ chức vụ/Bãi nhiệm/Từ chức.
 • Hiện tại đối với bản ghi quá trình công tác có loại quyết định là Thôi giữ chức vụ/Bãi nhiệm/Từ chức, cho phép nhập thông tin Chức vụ, Chức danh, Chức vụ/Chức danh kiêm nhiệm với ý nghĩa sau khi có quyết định thôi giữ chức vụ thì sẽ đảm nhận chức vụ, chức danh gì.
 • Gây khó hiểu cho CBTC trong quá trình quản lý công tác khi chưa phân biệt được chức vụ/chức danh không còn đảm nhận trên quyết định nữa hay chức vụ/chức danh còn lại sau khi nhận quyết định.

Từ phiên bản R63:

 • Tại mục Quản lý hồ sơ\Hồ sơ CBNV, khi thêm thông tin Quá trình công tác.
 • Đối với loại quyết định Thôi giữ chức vụ/Miễn nhiệm/Từ chức:
  • Cập nhật hiển thị thông tin Chức vụ trước và sau quyết định Thôi giữ chức vụ/Miễn nhiệm/Từ chức.
  • Đối với quyết định Thôi giữ chức vụ:
  • Đối với quyết định Miễn nhiệm:
  • Đối với quyết định Từ chức:
 • Nhập thông tin công việc trước và sau khi có quyết định Thôi giữ chức vụ/Miễn nhiệm/Từ chức:
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2. Cán bộ tổ chức đơn vị chủ quản mong muốn thống kê chính xác số liệu hồ sơ CBNV theo từng đợt rà soát

Trước đây:

 • Thông quá tính năng Tìm kiếm Hồ sơ CBNV cấp dưới, chuyên viên đơn vị chủ quản có thể thống kê hồ sơ theo các tiêu chí cần tìm.
 • Tuy nhiên, Đơn vị chủ quản hiện tại vẫn gửi công văn và yêu cầu cấp dưới tổng hợp báo cáo bằng văn bản. So sánh số liệu tổng hợp đó với số liệu tổng hợp từ phần mềm nên thống kê từ phần mềm không còn ý nghĩa.

Từ phiên bản R63:

 • Cán bộ tổ chức đơn vị chủ quản mong muốn thống kê chính xác số liệu hồ sơ CBNV theo từng đợt rà soát.
 • Bổ sung tính năng Yêu cầu rà soát hồ sơ:
 • Đối với Đơn vị chủ quản: Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Đối với Đơn vị trực thuộc được yêu cầu rà soát hồ sơ: Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

3. [SNV – Ninh Bình] Báo cáo 14 Tiền lương – Kết quả thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương (loại A3)

Trước đây:

 • Hàng năm, CBTC đơn vị cần báo cáo về Kết quả thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương (loại A3) cho lãnh đạo và đơn vị chủ quản.
 • Phần mềm cho phép báo cáo Kết quả thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức toàn đơn vị.
 • Tuy nhiên chưa thống kê riêng được cho cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương (loại A3)

Từ phiên bản R63:

 • Tại Báo cáo\Xem báo cáo\Báo cáo quản trị: Bổ sung Báo cáo kết quả thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương (Loại A3)
 • Mục đích: Giúp CBTC đơn vị lập báo cáo kết quả thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương (Loại A3)
 • Cụ thể như sau:
  • Nhấn đúp chuột vào báo cáo hoặc nhấn vào báo cáo, chọn Xem báo cáo.
  • Thiết lập thời gian cần thống kê kết quả.
  • Tích chọn đơn vị cần thống kê báo cáo. Chọn Đồng ý.
  • Phần mềm trả ra báo cáo thống kê theo tham số đã khai báo. Anh/chị có thể chọn Lưu báo cáo về máy với định dạng phù hợp theo nhu cầu.

4. [SNV – Ninh Bình] Báo cáo 25 chuyển đổi vị trí công tác – Danh sách cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác

Trước đây:

 • Hàng năm, CBTC đơn vị chủ quản yêu cầu các đơn vị trực thuộc báo cáo Danh sách cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo yêu cầu theo quy định tại Danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi đối với cán bộ, công chức được quy định tại Nghị định 59/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 134/2021/NĐ-CP).
 • Hiện tại đơn vị trực thuộc chưa thể tổng hợp danh sách này trên phần mềm để báo cáo lên đơn vị chủ quản

Từ phiên bản R68:

 • Nhằm giúp CBTC đơn vị thống kê tình hình thực hiện chuyển đổi vị trí công tác trong các đơn vị HCSN, bổ sung Báo cáo 25 – Danh sách cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác.
 • Sau khi CBTC đơn vị chủ quản Nội vụ (Phòng/Sở Nội vụ) tạo yêu cầu nộp báo cáo và gửi xuống đơn vị trực thuộc. CBTC đơn vị trực thuộc cấp dưới lập danh sách hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Đơn vị chủ quản có thể xem và phê duyệt báo cáo của đơn vị trực thuộc gửi lên tại mục Duyệt báo cáoTổng hợp báo cáo.

5. Cán bộ tổ chức muốn phần mềm tự ghi nhận các trạng thái làm việc đúng với từng bản ghi và thời gian từ ngày

Trước đây:

 • Trước khi đến thời gian nghỉ hưu 6 tháng, CBTC rà soát danh sách nghỉ hưu cho CBNV. Trước khi đến thời gian nghỉ hưu 3 tháng, cấp trên có thẩm quyền ra quyết định nghỉ hưu, CBTC bổ sung quyết định vào quá trình công tác của CBNV, CBNV vẫn làm việc bình thường đến thời điểm nghỉ hưu
 • Nếu CBTC cập nhật hồ sơ trước ngày hiệu lực:
  • Sinh thêm bản ghi quá trình công tác có quyết định là Nghỉ hưu với Từ ngày đến nay -> Không hợp lý.
  • Trạng thái làm việc được chuyển thành Đã nghỉ hưu luôn dù vẫn chưa đến ngày nghỉ hưu thực tế -> CBTC phải chỉnh sửa thủ công về Đang làm việc.
 • Nếu CBTC phải chờ đến ngày nghỉ hưu thực tế mới cập nhật hồ sơ thì không được nhắc về việc phải cập nhật hồ sơ, dẫn đến sai số liệu trên báo cáo.

Từ phiên bản R63:

 • Tại mục Quản lý hồ sơ\Nghỉ hưu, khi cập nhật Quyết định nghỉ hưu: Bổ sung thông tin Ngày hiệu lực để làm căn cứ nhắc việc CBTC cập nhật hồ sơ CBNV khi ngày quyết định nghỉ hưu có hiệu lực.
  (Xem hướng dẫn chi tiết tại đây)
 • Tại Thiết lập hệ thống\Tùy chọn\Nhắc việc: Bổ sung hiển thị nhắc việc cập nhật hồ sơ khi CBCCVC đã đến thời gian nghỉ hưu. (Xem hướng dẫn chi tiết tại đây)
 • Tại Bàn làm việc\Nhắc việc\Danh sách CBCCVC sắp nghỉ hưu: CBTC có thể Cập nhật hồ sơ cho CBNV đã có hiệu lực nghỉ hưu.
Cập nhật 07/12/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA