CBTC đơn vị muốn thống kê Danh sách cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác để báo cáo cho cấp chủ quản thì làm thế nào?

Mục đích:

Giúp CBTC đơn vị trực thuộc thống kê danh sách cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác để báo cáo lên CBTC đơn vị chủ quản Nội vụ (Phòng/Sở Nội vụ)

Hướng dẫn thực hiện:

Đối tượng: CBTC đơn vị trực thuộc hoặc CBTC đơn vị chủ quản (cấp dưới đơn vị tạo yêu cầu gửi báo cáo)

  1. Sau khi CBTC đơn vị chủ quản Nội vụ (Phòng/Sở Nội vụ) tạo yêu cầu nộp báo cáo và gửi xuống đơn vị trực thuộc. CBTC đơn vị trực thuộc cấp dưới lập báo cáo bằng cách vào Báo cáo\Gửi báo cáo theo yêu cầu.
  2. Chọn Báo cáo 25, chọn Lập báo cáo.
  3. Để thêm CBNV chuyển đổi vị trí công tác vào danh sách, nhấn vào Chọn CBNV.
  4. Để đưa CBNV vào từng nhóm cán bộ, công chức, viên chức tương ứng cùng trạng thái đã/chưa/sẽ thực hiện chuyển đổi vị trị công tác, anh/chị chọn trong Danh sáchVị trí.
  5. Tích chọn CBNV rồi nhấn vào Chọn CBNV để thêm vào danh sách.
  6. Nhập bổ sung các thông tin còn thiếu như: Công việc thuộc danh mục phải chuyển đổi; Thời gian công tác tại vị trí phải chuyển đổi; Kết quả thực hiện chuyển đổi; Ghi chú,…
  7. Để đính kèm theo văn bản điều động, bố trí, phân công nhiệm vụ chuyển đổi vị trí công tác của CBNV, chọn Tài liệu đính kèm.
  8. Trường hợp muốn xóa CBNV khỏi danh sách, chọn CBNV và chọn Xóa.
  9. Sau khi hoàn thiện thông tin trên báo cáo, chọn Lưu để lưu để lưu tạm danh sách đã lập và thực hiện rà soát thêm. Trường hợp muốn in báo cáo để lưu trữ hoặc xin ý kiến lãnh đạo đơn vị, chọn In báo cáo.
  10. Để gửi báo lên CBTC Phòng/Sở Nội vụ tổng hợp, chọn Lưu và gửi báo cáo. Phần mềm hiển thị thông báo như ảnh và tình trạng báo cáo chuyển sang Đã gửi là anh/chị đã gửi báo cáo thành công.

Lưu ý: Trường hợp đơn vị không có CBNV chuyển đổi vị trí công tác, anh/chị vẫn Lập và gửi báo cáo trống số liệu kèm ghi chú Lý do tại Nội dung gửi thông báo.

Cập nhật 06/12/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA