CBTC muốn tổng hợp báo cáo 0206 theo TT03/2018 để nộp cho SNV

1. Mục đích

Giúp CBTC tổng hợp báo cáo BS0206.N/BNV – Báo cáo số lượng cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật theo TT03/2018 để nộp cho SNV.

2. Các bước thực hiện

– Kể từ phiên bản R39, căn cứ vào bản ghi kỷ luật của CBNV trong hồ sơ CBNV để in được báo cáo BS0206.N/BNV – Báo cáo số lượng cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật theo TT03/2018.

  • Vào menu Hồ sơ\Kỷ luật hoặc menu Khen thưởng, kỷ luật để khai báo thông tin kỷ luật CBNV.

  • Vào menu Báo cáo\Xem báo cáo\Báo cáo theo thông tư 03/2018/TT-BNV\Biểu số 0206.N/BNV – Báo cáo số lượng cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật.
  • Chọn tham số báo cáo.

  • Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 05/05/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA