Khai báo Danh mục

Giúp CBTC khai báo các danh mục cần thiết để nhập liệu vào hồ sơ, in các báo cáo…

Cơ cấu tổ chức

Khi sử dụng nghiệp vụ Hồ sơ, CBTC khai báo cơ cấu tổ chức thực tế tại đơn vị để tự động lấy lên các màn hình nhập liệu và hiển thị trên các báo cáo.

Thêm mới Cơ cấu tổ chức:

 1. Vào Danh mục\Cơ cấu tổ chức. Nhấn Thêm.
 2. Khai báo các thông tin Thêm cơ cấu tổ chức.
  • Nhập thông tin Mã phòng banTên phòng ban.
  • Chọn đơn vị trực thuộc tại phần Thuộc phòng ban.
  • Phần mềm đã mặc định lấy thông tin Tuyến theo đăng ký thông tin license của đơn vị.
  • Trường hợp có 1 số đơn vị con không mua GPSD để sử dụng mà được khai báo trong cơ cấu tổ chức như là 1 phòng ban của đơn vị Sở nội vụ hay Đơn vị chủ quản thì khi khai báo cần tích chọn “Là đơn vị trực thuộc“.

  • Nhấn Cất.

Sắp xếp thứ tự cơ cấu tổ chức:

 1. Vào Danh mục\Cơ cấu tổ chức.
 2. Nhấn Sắp xếp thứ tự.
 3. Tại phần Phòng ban: chọn tên phòng ban trong danh sách cơ cấu tổ chức, nhấn vào Lên/Xuống/Lên đầu/Xuống cuối để sắp xếp theo nhu cầu.
 4. Tại phần Cán bộ nhân viên thuộc phòng…, chọn cán bộ nhân viên, nhấn vào Lên/Xuống/Lên đầu/Xuống cuối để sắp xếp theo nhu cầu.

  5. Nhấn Đồng ý.

Lưu ý:

 • Đơn vị có thể thực hiện sửa hoặc xóa các thông tin cơ cấu tổ chức bằng cách nhấn nút Sửa hoặc Xóa trên thanh công cụ. Tuy nhiên chỉ được phép xóa khi phòng ban chưa phát sinh dữ liệu liên quan.
 • Với những đơn vị có đặc thù là ngành y tế sẽ bổ sung thông tin Số giường bệnh và Đặc thù vùng miền để phục vụ cho việc lấy số liệu lên các báo cáo đặc thù ngành Y tế.

Phòng ban

Danh mục này chỉ hiển thị khi đơn vị sử dụng nghiệp vụ Lương, CBTC khai báo Phòng ban để phục vụ cho việc nhập liệu trên phần mềm Tính lương, Dự toán lương & Cải cách tiền lương.

Thêm mới phòng ban:

 1. Vào Danh mục\Phòng ban. Nhấn Thêm.
 2. Khai báo các thông tin Thêm phòng ban.
  • Nhập thông tin Mã phòng banTên phòng ban.
  • Chọn đơn vị trực thuộc tại phần Thuộc phòng ban.
  • Phần mềm đã mặc định lấy thông tin Tuyến theo đăng ký thông tin license của đơn vị.
  • Trường hợp có 1 số đơn vị con không mua GPSD để sử dụng mà được khai báo trong cơ cấu tổ chức như là 1 phòng ban của đơn vị Sở nội vụ hay Đơn vị chủ quản thì khi khai báo cần tích chọn “Là đơn vị trực thuộc“.

  • Nhấn Cất.

Sắp xếp thứ tự phòng ban:

 1. Vào Danh mục\Phòng ban.
 2. Nhấn Sắp xếp thứ tự.
 3. Tại phần Phòng ban: chọn tên phòng ban trong danh sách cơ cấu tổ chức, nhấn vào Lên/Xuống/Lên đầu/Xuống cuối để sắp xếp theo nhu cầu.
 4. Tại phần Cán bộ nhân viên thuộc phòng ban…, chọn cán bộ nhân viên, nhấn vào Lên/Xuống/Lên đầu/Xuống cuối để sắp xếp theo nhu cầu.

  5. Nhấn Đồng ý.

Lưu ý:

 • Đơn vị có thể thực hiện sửa hoặc xóa các thông tin phòng ban bằng cách nhấn nút Sửa hoặc Xóa trên thanh công cụ. Tuy nhiên chỉ được phép xóa khi phòng ban chưa phát sinh dữ liệu liên quan.

Chức vụ/Chức danh

Hệ thống đã mang đi sẵn một số danh mục chức vụ và chức danh, tuy nhiên đơn vị nên rà soát lại để thực hiện thêm mới các chức vụ/chức danh chưa có hoặc chọn sử dụng hay không sử dụng các chức vụ/chức danh theo đúng thực tế tại đơn vị.

1. Vào Danh mục\Chức vụ/Chức danh.

2. Chọn tab Chức vụ hoặc Chức danh để xem chi tiết.

3. Nhấn Thêm tại tab Chức vụ hoặc Chức danh để thêm mới chức vụ/chức danh. Các thông tin có dấu (*) đỏ là thông tin bắt buộc khai báo.

 • Thêm mới chức vụ:

 • Thêm mới chức danh:

4. CHỈ SỬA/XÓA được các chức vụ/chức danh được thêm mới, KHÔNG SỬA/XÓA chức vụ/chức danh mặc định của chương trình.

Phụ cấp

Phần mềm đã mặc định danh sách phụ cấp theo quy chuẩn, tuy nhiên đơn vị có thể sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

1. Vào Danh mục\Phụ cấp. Nhấn Thêm

2. Nhập thông tin Mã phụ cấp, Tên phụ cấp, Hưởng theo, Áp dụng cho.

 • Tại mục Hưởng theo: anh/chị có thể lựa chọn theo dạng Hệ số hoặc Tỷ lệ.
 • Tại mục Áp dụng cho: anh/chị có thể tích chọn một hoặc nhiều đơn vị sử dụng phụ cấp này. Lưu ý: Nhấn Tab sau khi chọn Áp dụng cho để chuyển sang phần Công thức.

3. Nhập thông tin MLNS để khai báo phụ cấp được hưởng chi tiết theo Chương, Loại khoản hay Mục tiểu mục nào.

4. Nhấn vào biểu tượng chiếc máy tính để thiết lập công thức cho phụ cấp.

Kích đúp chuột vào Mã mục lương, sau đó sử dụng các dấu (+, -, *, /…) để thiết lập công thức.

5. Tích chọn Sử dụng tại đơn vị nếu đơn vị muốn áp dụng khoản phụ cấp này cho đơn vị của mình.

6. Nhấn Cất.

Lưu ý: Anh/chị chỉ có thể sửa/xóa những phụ cấp tự thêm mới mà không sửa/xóa những phụ cấp mặc định của hệ thống.

Danh mục khấu trừ không thường xuyên (KTX)

Danh mục này chỉ hiển thị khi đơn vị sử dụng nghiệp vụ Tính lương. Kế toán khai báo danh mục các khoản khấu trừ không thường xuyên để phục cho việc tính lương cho các khoản khấu trừ không thường xuyên.

1. Phần mềm đã mặc định 1 số khoản khấu trừ không thường xuyên tại Danh mục\Danh mục khấu trừ KTX. Anh/chị có thể kiểm tra và khai báo các khoản khấu trừ không thường xuyên tùy thuộc vào thực tế tại đơn vị.

2. Để thêm mới một khoản khấu trừ không thường xuyên, nhấn Thêm.

 • NhậpMã khoản khấu trừ, Tên khoản khấu trừ.
 • Tích chọn có Tính thuế TNCN hay không.
 • Chọn cấp Áp dụng.

 • Nhấn Cất.

Phụ cấp đặc biệt ngành

Danh mục này chỉ hiển thị khi đơn vị sử dụng nghiệp vụ Tính lương. Kế toán khai báo danh mục các khoản phụ cấp đặc biệt ngành giáo dục, y tế,… để phục cho việc tính lương mà CBNV được hưởng các khoản phụ cấp đặc biệt ngành.

1. Vào Danh mục\Phụ cấp đặc biệt ngành.

2. Kiểm tra lại danh sách phụ cấp đặc biệt và sửa đổi (nếu cần).

3. Để thêm 1 phụ cấp đặc biệt khác, nhấn Thêm.

 • Nhập Mã phụ cấp, Tên phụ cấp.
 • Tích chọn có Tính TNCN hay Được hưởng khi nghỉ thai sản không.
 • Chọn Áp dụng cho.

 • Nhấn Lưu.

Ngạch bậc lương

Phần mềm đã mặc định sẵn danh mục ngạch bậc lương theo quy chuẩn tuy nhiên chuyên viên quản lý cán bộ có thể sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế sử dụng tại đơn vị.

Để thêm mới Ngạch bậc lương, thực hiện như sau:

1. Vào Danh mục\Ngạch bậc lương.

2. Nhấn Thêm 

3. Khai báo thông tin Thêm ngạch bậc lương.

 • Nhập thông tin Mã ngạch, Tên ngạch, Ngạch.
 • Tại phần Áp dụng cho, anh/chị tích chọn một hoặc nhiều đơn vị sử dụng ngạch bậc lương này.
 • Tích chọn ngạch này có được hưởng phụ cấp thâm niên nghề (PCTNN) hay không.
 • Khai báo Thông tin bậc lương gồm Bảng lương, Loại và Năm giữ bậc.
 • Nhập Hệ số lương tương ứng với Bậc.

4. Nhấn Cất.

Lưu ý: Anh/chị chỉ có thể sửa/xóa những ngạch bậc lương tự thêm mới mà không sửa/xóa những ngạch bậc lương mặc định của hệ thống. 

Chuyên ngành

Phần mềm đã mặc định sẵn danh sách các chuyên ngành theo quy chuẩn tuy nhiên chuyên viên quản lý cán bộ có thể thêm, sửa, xóa chuyên ngành cho phù hợp với thực tế tại đơn vị.

1. Vào Danh mục\Chuyên ngành.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin Thêm chuyên ngành

 • Nhập thông tin: Mã chuyên ngành, Tên chuyên ngành.
 • Chọn Nhóm chuyên ngành tương ứng.
 • Tại phần Áp dụng cho, nhấn chọn một hoặc nhiều đơn vị có sử dụng chuyên ngành này. Lưu ý: Nhấn Tab sau khi chọn Áp dụng cho để hoàn thành nhập liệu.

4. Nhấn Cất.

Lưu ý:

 1. Đơn vị có thể sửa/xóa chuyên ngành bằng cách chọn chuyên ngành trên danh sách, nhấn Sửa/Xóa.
 2. Đơn vị có thể tích chọn Sử dụng đối với những chuyên ngành hiện đang được sử dụng hoặc tích chọn Ngừng sử dụng đối với những chuyên ngành không còn được sử dụng.
 3. Có thể tìm nhanh các chuyên ngành đang được Sử dụng, Ngừng sử dụng hoặc Tất cả tại mục Lọc nhanh

Mẫu trộn

Phần mềm đã mặc định sẵn danh sách các mẫu trộn, anh/chị có thể tải mẫu trộn, danh sách trường trộn để chỉnh sửa lại theo đúng thực tế tại đơn vị, sau đó lưu thành mẫu mới và sử dụng. Cách chỉnh sửa mẫu trộn như sau:

1. Vào Danh mục\Mẫu trộn.

2. Chọn mẫu trộn cần sửa trên danh sách, nhấn Tải mẫu trộn  Tải danh sách trường trộn.

3. Mở mẫu trộn và danh sách trường trộn vừa tải về lên.

 • Mẫu trộn:

 • Trường trộn:

4. Sau đó, sửa đổi trường trộn trên file word bằng cách đối chiếu xem trường trộn trên file word tương ứng với trường thông tin nào trên file excel.

Ví dụ: muốn sửa Tên đơn vị chủ quản từ in thường thành in hoa thì anh/chị copy cột Trường trộn là “##don_vi_chu_quan_inhoa## trên file excel sau đó copy vào chỗ muốn sửa trên file word.

Sau đó, anh/chị lưu mẫu vừa sửa.

5. Để thêm mẫu vào chương trình, nhấn Thêm.

 • Nhấn Chọn tệp nguồn. Chọn đến file để tải vào phần mềm.
 • Chương trình mặc Tên mẫu theo tên file vừa tải lên, anh/chị có thể sửa lại.
 • Chọn Sử dụng cho nghiệp vụ nào.
 • Nhập Diễn giải (nếu muốn).

 • Nhấn In thử để xem trước mẫu.

 • Nhấn Cất.

Xếp loại đánh giá

Phần mềm đã mặc định sẵn các danh sách mẫu xếp loại đánh giá CBCCVC để giúp CBTC có thể lựa chọn mẫu phù hợp với từng loại đánh giá. Tuy nhiên, đơn vị có thể sửa đổi mẫu đánh giá theo nhu cầu sử dụng của đơn vị.

1. Vào Danh mục\Xếp loại đánh giá.

2. Chọn các tab tương ứng: Cán bộ/Công chức, Viên chức, Lao động hợp đồng…

(Đơn vị giáo dục có thêm tab Cán bộ giáo viên).

3. Nhấn đúp chuột vào nội dung xếp loại đánh giá cần chỉnh sửa, sau đó chỉnh sửa nội dung.

4. Nhấn Cất.

Nguồn chi trả

Danh mục này chỉ hiển thị khi đơn vị sử dụng nghiệp vụ Lương, CBTC khai báo danh mục Nguồn chi trả để phục vụ cho việc chọn nguồn chi trả lương khi tính lương, dự toán lương cho CBNV tại đơn vị.

1. Vào Danh mục\Nguồn chi trả.

2. Chương trình mặc định danh sách nguồn chi trả, anh/chị có thể thêm mới nguồn bằng cách nhấn Thêm.

 • Nhập Mã nguồn, Tên nguồn kinh phí, Thuộc nguồn (nếu có).

 • Nhấn Cất.

Các danh mục Chương, Loại – Khoản, Mục – Tiểu mục cũng tương tự như danh mục Nguồn chi trả.

Cập nhật 17/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
MISA SUPPORT

Bình luận

Để lại bình luận