Vai trò quyền hạn

Giúp CBTC thêm mới vai trò; phân quyền truy cập dữ liệu để tra cứu hồ sơ cán bộ và thống kê biểu đồ, báo cáo;  phân quyền; chọn người dùng cho vai trò.

Thêm mới vai trò

1. Vào menu Hệ thống\Vai trò quyền hạn.

2. Nhấn Thêm.

3. Nhập Mã vai trò, Tên vai trò, Mô tả (nếu muốn). Nhấn Cất.

Phân quyền truy cập dữ liệu

1. Vào menu Hệ thống\Vai trò quyền hạn.

2. Chọn vai trò trên danh sách, nhấn Phân quyền truy cập dữ liệu.

3. Chọn đơn vị mà vai trò được phân quyền để tra cứu hồ sơ cán bộ và thống kê biểu đồ, báo cáo. Nhấn Đồng ý.

Phân quyền cho vai trò

1. Vào menu Hệ thống\Vai trò quyền hạn.

2. Chọn vai trò trên danh sách, nhấn Phân quyền.

3. Tích chọn các nghiệp vụ để sử dụng. Nhấn Cất.

Chọn người dùng cho vai trò

1. Vào menu Hệ thống\Vai trò quyền hạn.

2. Chọn vai trò trên danh sách, nhấn Chọn người dùng.

3. Tích chọn các CBCCVC được dùng cho vai trò đó. Nhấn Chọn.

Cập nhật 24/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA

Để lại bình luận