Biểu số 11: Báo cáo kết quả thực hiện chế độ nâng bậc lương, PCTNVK, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với viên chức và người lao động

1. Mục đích

Đáp ứng Biểu số 11: Báo cáo kết quả thực hiện chế độ nâng bậc lương, PCTNVK, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với viên chức và người lao động.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R51, phần mềm đáp ứng Biểu số 11: Báo cáo kết quả thực hiện chế độ nâng bậc lương, PCTNVK, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với viên chức và người lao động của SNV.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Báo cáo\Xem báo cáo\Báo cáo quản trịg, phần mềm bổ sung Biểu số 11: Báo cáo kết quả thực hiện chế độ nâng bậc lương, PCTNVK, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với viên chức và người lao động.

2. Khai báo tham số báo cáo:

  • Chọn Năm in báo cáo
  • Chọn hiển thị số liệu tổng hợp hay chi tiết đơn vị
  • Tích chọn đơn vị cần hiển thị trên báo cáo
  • Nhấn Đồng ý

3. Chương trình in mẫu như sau:

Cập nhật 09/02/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA