Biểu số 19: Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức diện cơ quan đơn vị quản lý (Ninh Bình)

1. Mục đích

In được Biểu số 19: Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức diện cơ quan đơn vị quản lý (Ninh Bình).

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R51, phần mềm chưa đáp ứng mẫu báo cáo của SNV Ninh Bình.

– Kể từ phiên bản R51, phần mềm bổ sung Biểu số 19: Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức diện cơ quan đơn vị quản lý (Ninh Bình).

Cụ thể như sau

1. Tại menu Báo cáo\Xem báo cáo\Báo cáo đặc thù theo địa phương, phần mềm đã bổ sung Biểu số 19: Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức diện cơ quan đơn vị quản lý (Ninh Bình).

2. Khai báo tham số báo cáo:

  • Chọn Năm in báo cáo
  • Tích chọn hiển thị số liệu Tổng hợp hay Chi tiết đơn vị
  • Tích chọn những đơn vị cần hiển thị trên báo cáo
  • Nhấn Đồng ý

3. Chương trình in mẫu như sau

Cập nhật 12/01/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA