CBTC SNV Ninh Bình mong muốn đáp ứng các mẫu về danh sách báo cáo các công chức, viên chức – Biểu số 4

1. Mục đích

Đáp ứng các mẫu về danh sách báo cáo các công chức, viên chức.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R51, phần mềm đáp ứng mẫu về danh sách báo cáo các công chức, viên chức – Biểu số 04 của SNV Ninh Bình.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Báo cáo\Xem báo cáo\Báo cáo đặc thù theo địa phương, phần mềm bổ sung Biểu số 4: Báo cáo số lượng, chất lượng đội ngũ viên chức và LĐHĐ trong sự nghiệp công lập.

2. Khai báo tham số báo cáo:

  • Chọn Đến ngày
  • Chọn in chi tiết đơn vị hay in tổng hợp
  • Tích chọn đơn vị cần hiển thị trên báo cáo
  • Nhấn Đồng ý

3. Chương trình in mẫu như sau:

Cập nhật 09/02/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA