Biểu số 20: Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá xếp loại chất lượng của cơ quan đơn vị đối với cán bộ, công chức, viên chức diện tỉnh ủy, UBND tỉnh quản lý

1. Mục đích

Đáp ứng Biểu số 20: Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá xếp loại chất lượng của coq quan đơn vị đối với cán bộ, công chức, viên chức diện tirh ủy, UBND tỉnh quản lý.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R51, phần mềm đáp ứng Biểu số 20: Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá xếp loại chất lượng của coq quan đơn vị đối với cán bộ, công chức, viên chức diện tirh ủy, UBND tỉnh quản lý.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Báo cáo\Xem báo cáo\Báo cáo đặc thù theo địa phương, phần mềm bổ sung Biểu số 20: Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá xếp loại chất lượng của coq quan đơn vị đối với cán bộ, công chức, viên chức diện tirh ủy, UBND tỉnh quản lý.

2. Khai báo tham số báo cáo:

  • Chọn Năm in báo cáo
  • Tích chọn đơn vị cần hiển thị trên báo cáo
  • Nhấn Đồng ý

3. Chương trình in mẫu như sau:

Cập nhật 09/02/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA