CBTC SNV Ninh Bình mong muốn đáp ứng các mẫu về danh sách viên chức, LĐHĐ trong đơn vị sự nghiệp công lập – Biểu số 5

1. Mục đích

Đáp ứng các mẫu về danh sách viên chức, LĐHĐ trong đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R51, phần mềm đáp ứng mẫu về danh sách viên chức, LĐHĐ trong đơn vị sự nghiệp công lực – Biểu số 5 của SNV Ninh Bình.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Báo cáo\Xem báo cáo\Báo cáo đặc thù theo địa phương, phần mềm bổ sung Biểu số 5: Danh sách viên chức, LĐHĐ trong đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Khai báo tham số báo cáo:

  • Chọn Đến ngày
  • Tích chọn đơn vị cần hiển thị trên báo cáo
  • Nhấn Đồng ý

3. Chương trình in mẫu như sau:

Cập nhật 09/02/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA