Biểu số 15: Báo cáo số lượng lãnh đạo trong các cơ quan đơn vị hành chính

1. Mục đích

In được Biểu số 15: Báo cáo số lượng lãnh đạo trong các cơ quan đơn vị hành chính đáp ứng yêu cầu của SNV Ninh Bình.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R51, phần mềm chưa đáp ứng mẫu báo cáo của SNV Ninh Bình.

– Kể từ phiên bản R51, phần mềm bổ sung Biểu số 15: Báo cáo số lượng lãnh đạo trong các cơ quan đơn vị hành chính đáp ứng yêu cầu của SNV Ninh Bình.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Báo cáo\Xem báo cáo\Báo cáo đặc thù theo địa phương, phần mềm đã bổ sung Biểu số 15: Báo cáo số lượng lãnh đạo trong các cơ quan đơn vị hành chính.

2. Chương trình in mẫu như sau

Cập nhật 12/01/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA