Biểu số 16: Báo cáo số lượng lãnh đạo trong các đơn vị sự nghiệp công lập

1. Mục đích

In được Biểu số 16: Báo cáo số lượng lãnh đạo trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R51, phần mềm chưa đáp ứng mẫu báo cáo của SNV Ninh Bình.

– Kể từ phiên bản R51, phần mềm bổ sung Biểu số 16: Báo cáo số lượng lãnh đạo trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Báo cáo\Xem báo cáo\Báo cáo đặc thù theo địa phương, phần mềm đã bổ sung Biểu số 16: Báo cáo số lượng lãnh đạo trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Khai báo tham số báo cáo:

  • Chọn Năm in báo cáo
  • Tích chọn hiển thị số liệu Tổng hợp hay Chi tiết đơn vị
  • Tích chọn những đơn vị cần in lên báo cáo

3. Chương trình in mẫu như sau

Cập nhật 12/01/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA