Biểu số 17: Danh sách công chức, viên chức lãnh dạo quản lý được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, kéo dài

1. Mục đích

In được Biểu số 17: Danh sách công chức, viên chức lãnh dạo quản lý được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, kéo dài.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R51, phần mềm chưa đáp ứng mẫu báo cáo của SNV Ninh Bình.

– Kể từ phiên bản R51, phần mềm bổ sung Biểu số 17: Danh sách công chức, viên chức lãnh dạo quản lý được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, kéo dài.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Báo cáo\Xem báo cáo\Báo cáo đặc thù theo địa phương, phần mềm đã bổ sung Biểu số 17: Danh sách công chức, viên chức lãnh dạo quản lý được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, kéo dài.

2. Khai báo tham số báo cáo

3. Chương trình in mẫu như sau

Cập nhật 12/01/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA