Kế toán muốn bổ sung chế độ nghỉ phu quân, phu nhân cho các CBNV

1. Mục đích

Giúp kế toán tính lương cho các CBNV đang nghỉ chế độ phu quân, phu nhân theo chế độ quy định.

Phu nhân/phu quân là cán bộ CC nhà nước khi kết thúc nhiệm kỳ được nhận trở lại cơ
quan cũ làm việc và thực hiện chế độ nâng bậc lương trong nước theo quy định của cơ
quan chủ quản trên cơ sở chung của nhà nước.

2. Chi tiết thay đổi

– Ghi nhận tình trạng làm việc trên danh sách hưởng lương:

  • Vào menu Tiền lương\Danh sách CBNV.
  • Tại phần Theo dõi nghỉ (nghỉ ốm/nghỉ không lương), nhấn Thêm để khai báo cán bộ được hưởng chế độ phu quân, phu nhân.

  • Chương trình tự động tính số ngày nghỉ trong tháng trên bảng tổng hợp công tháng.

  • Khi tính lương, chương trình cũng tự động tính lương cho cán bộ được nghỉ theo chế độ phu quân, phu nhân.

Cập nhật 20/02/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA