Kế toán muốn tự lựa chọn thêm cán bộ nghỉ hưu vào dự toán lương giảm do có cán bộ nghỉ hưu

1. Mục đích

Giúp kế toán tự lựa chọn thêm cán bộ nghỉ hưu vào dự toán lương giảm do có cán bộ nghỉ hưu.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R36, khi lập dự toán lương giảm do có cán bộ nghỉ hưu, kế toán có thể tự xác định thêm những CBNV nào vào danh sách đối với trường hợp nghỉ hưu trước tuổi.

  • Vào menu Tiền lương\Dự toán lương.
  • Sau khi lập dự toán lương xong, kích đúp chuột vào Dự toán lương giảm do có cán bộ nhân viên nghỉ hưu.
  • Nhấn Bổ sung để thêm các CBNV nghỉ hưu trước thời hạn.
  • Chương trình sẽ hiển thị tất cả CBNV để anh/chị chọn CBNV nào nghỉ hưu trước thời hạn.

  • Nhấn Đồng ý. Chương trình sẽ tính lại dự toán lương giảm do có cán bộ nhân viên nghỉ hưu được bổ sung và tổng dự toán lương toàn đơn vị.

Cập nhật 20/02/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA