Cán bộ tổ chức đơn vị nội vụ mong muốn quản lý được danh mục phụ cấp cho các đơn vị cấp dưới

 • Trước phiên bản R57: Mỗi đơn vị trực thuộc có thể sử dụng danh mục phụ cấp do đơn vị chủ quản ban hành và tự bổ sung, quản lý các loại phụ cấp được dùng tại đơn vị. Tuy nhiên, các đơn vị quản lý các loại phụ cấp không chuẩn xác dẫn đến việc thông tin phụ cấp đang sử dụng được lấy lên báo cáo không chính xác.
 • Từ phiên bản R58: Cán bộ tổ chức của đơn vị chủ quản chịu trách nhiệm tiếp nhận danh mục phụ cấp do cấp trên ban hành và ban hành lại cho đơn vị cấp dưới, giúp tất cả các đơn vị trực thuộc quản lý đồng nhất thông tin phụ cấp.

Các bước thực hiện

I. Tại đơn vị chủ quản

 1. Vào Danh mục\Phụ cấp. Nhấn Thêm
 2. Nhập thông tin Mã phụ cấp, Tên phụ cấp, Hưởng theo.
  1. Tại mục Hưởng theo: anh/chị có thể lựa chọn theo dạng Hệ số hoặc Tỷ lệ.
  2. Tại mục Áp dụng cho: anh/chị có thể tích chọn một hoặc nhiều đơn vị sử dụng phụ cấp này. Lưu ý: Nhấn Tab sau khi chọn Áp dụng cho để chuyển sang phần Công thức.
 3. Nhập thông tin Mục lục ngân sách để khai báo phụ cấp được hưởng chi tiết theo Chương, Loại khoản hay Mục tiểu mục nào.
 4. Nhấn vào biểu tượng chiếc máy tính để thiết lập công thức cho phụ cấp. Kích đúp chuột vào Mã mục lương, sau đó sử dụng các dấu (+, -, *, /…) để thiết lập công thức.
 5. Tích chọn Sử dụng tại đơn vị nếu đơn vị muốn áp dụng khoản phụ cấp này cho đơn vị của mình
 6. Nhấn Cất.

Đơn vị chủ quản (Nội vụ) ban hành danh mục phụ cấp cho các đơn vị cấp dưới.

Lưu ý: Đơn vị chủ quản Tài chính (Sở tài chính) không ban hành được danh mục phụ cấp.

II. Tại đơn vị trực thuộc

1. Sau khi đơn vị chủ quản ban hành danh mục phụ cấp, đơn vị trực thuộc sẽ nhận được thông báo về sự thay đổi này.
Nhấn Đồng bộ danh mục để thực hiện đồng bộ danh mục phụ cấp của đơn vị chủ quản với đơn vị mình

2. Ngoài ra, đơn vị trực thuộc có thể vào Danh mục/Phụ cấp, nhấn Lấy danh mục từ cấp trên để thực hiện đồng bộ danh mục.

3. Đối với những loại phụ cấp mà đơn vị đang có, nhấn vào dấu + để đồng bộ loại phụ cấp đó với danh mục của cấp trên cập nhật/bổ sung. Chọn vào tên của phụ cấp đang quản lý. Thông tin về phụ cấp đang quản lý sẽ được thay thế bởi thông tin phụ cấp của đơn vị chủ quản

4. Tích chọn vào các phụ cấp cần đồng bộ về danh mục của đơn vị, Nhấn Đồng ý để xác nhận đồng bộ các loại phụ cấp đã chọn.

III. Lưu ý đối với các đơn vị đã triển khai

Do trước đây, mỗi đơn vị đang tự quản lý danh mục phụ cấp của đơn vị mình dẫn đến danh mục phụ cấp từ đơn vị chủ quản đến đơn vị cấp dưới không thống nhất. Do vậy, từ phiên bản R57, để tiếp tục sử dụng và thống nhất danh mục phụ cấp, các đơn vị cần thực hiện như sau:

 1. Từ phiên bản R57, các đơn vị trực thuộc không thể tự thêm, sửa, xóa danh mục phụ cấp, chỉ sử dụng/không sử dụng danh mục do cấp trên ban hành
 2. Cán bộ tổ chức tại đơn vị chủ quản cao nhất trong cây cơ cấu (Sở nội vụ/Phòng nội vụ) thiết lập danh mục phụ cấp chuẩn, ban hành danh mục chuẩn cho các đơn vị trực thuộc trực tiếp.
 3. Các đơn vị là Đơn vị chủ quản tiếp nhận danh mục phụ cấp chuẩn do chủ quản cấp trên ban hành để ban hành lại cho các đơn vị cấp dưới.
 4. Cán bộ tổ chức các đơn vị cấp dưới thực hiện đồng bộ danh mục phụ cấp chuẩn của cấp trên đã ban hành.

Hướng dẫn chi tiết xem tại các bước đã hướng dẫn ở trên.

Cập nhật 08/08/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA