Cán bộ tổ chức mong muốn lấy đúng thông tin “Ngày vào biên chế chính thức” cho các công chức, viên chức có khoảng thời gian tập sự trước khi được vào biên chế chính thức

 • Từ phiên bản R57: Thay đổi cách lấy thông tin “Ngày vào biên chế chính thức” cho các công chức, viên chức có khoảng thời gian tập sự.
 • Cách lấy số liệu như sau: Đối với loại cán bộ là Cán bộ, Công chức, Viên chức, LĐHĐ 68
  • Lấy thông tin Ngày bổ nhiệm ngạch trên bản ghi không hưởng lương theo hệ số nhỏ nhất
  • Nếu không có thông tin ngày bổ nhiệm ngạch thì lấy ngày hưởng của bản ghi lương nỏ nhất được hưởng bậc 1 có tỷ lệ hưởng lương 100%
  • Nếu không có 2 thông tin trên thì lấy thông tin Từ ngày của bản ghi có loại quyết định như dưới đây có “Từ ngày” nhỏ nhất trong quá trình công tác
   • Tuyển dụng
   • Bổ nhiệm ngạch
   • Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp
   • Tuyển dụng và bổ nhiệm ngạch
   • Tuyển dụng và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp
  • Nếu không có thì bỏ trống
  • Các loại cán bộ khác thì bỏ trống
Cập nhật 19/08/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA