Cán bộ tổ chức mong muốn bổ sung căn cứ lấy số liệu biểu số 0103b.N Số lãnh đạo chính quyền cấp địa phương

  • Trước phiên bản R57: Biểu số 0103b.N Số lãnh đạo chính quyền cấp địa phương chỉ lấy lên những người có chức vụ chính là lãnh đạo mà chưa lấy lên những người có chức vụ kiêm nhiệm.
  • Từ phiên bản R57: Những người có chức vụ kiêm nhiệm là các loại lãnh đạo sẽ được lấy lên báo cáo 0103b.N Số lãnh đạo chính quyền địa phương

Cụ thể như sau:

Căn cứ lấy số liệu: Đếm số CBNV có chức vụ, chức danh hoặc chức vụ/chức danh kiêm nhiệm có chứa text:

  • Chủ tịch, phó chủ tịch
  • Giám đốc, Phó giám đốc
  • Quyền giám đốc, Quyền phó giám đốc
  • Trưởng phòng, Phó trưởng phòng
  • Quyền trưởng phòng, Quyền phó trưởng phòng
  • Chủ tịch HĐND, Phó chủ tịch HĐND
  • Chủ tịch UBND, Phó chủ tịch UBND
Cập nhật 19/08/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA