Cán bộ tổ chức tại Sở, Phòng nội vụ muốn phân quyền danh mục dùng chung theo từng loại danh mục và đơn vị để kiểm soát việc thay đổi danh mục cho phù hợp

1. Mục đích

Giúp CBTC Phòng/Sở nội vụ phân quyền danh mục dùng chung theo từng loại danh mục và đơn vị để kiểm soát việc thay đổi danh mục cho phù hợp.

Ví dụ: Đơn vị A chỉ được sửa danh mục chuyên ngành, không được sửa danh mục ngạch bậc lương. Đơn vị B được sửa tất cả để quản lý được chặt chẽ danh mục dùng chung, đảm bảo cho việc cập nhật ngạch lương có hiệu quả với SYT.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R38, phần mềm mặc định khi phân quyền sẽ được sửa hết 2 loại danh mục: chức vụ/chức danh, ngạch bậc lương.

– Kể từ phiên bản R38, cho phép tách biệt việc phân quyền chỉnh sửa danh mục dùng chung theo từng danh mục riêng chứ không gộp các danh mục như hiện tại: bỏ dòng ghi chú, thay bằng 2 tab thể hiện 2 danh mục: Chức vụ/Chức danh, Chuyên ngành để phân quyền chỉnh sửa riêng theo từng danh mục

  • Tại đơn vị là Phòng/Sở nội vụ, phân quyền danh mục dùng chung bằng cách vào menu Hệ thống\Phân cấp danh mục.
  • Chọn lần lượt từng tab Chức vụ/Chức danh, sau đó tích chọn vào đơn vị muốn phân quyền thêm/sửa/xóa danh mục.
  • Ví dụ: Sở nội vụ phân quyền cho Phòng giáo dục thành phố MISA quyền thêm/sửa/xóa danh mục Chức vụ/Chức danh nhưng không phân quyền đối với Chuyên ngành.

  • Đơn vị Phòng giáo dục đăng nhập vào phần mềm, chọn menu Danh mục\Chức vụ chức danh => đơn vị được phép thêm/sửa/xóa danh mục.

  • Đơn vị chọn sang danh mục Chuyên ngành => không được phép thêm/sửa/xóa danh mục.

Cập nhật 10/04/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA