CBTC đơn vị chủ quản mong muốn sắp xếp thứ tự đơn vị trên báo cáo

1. Mục đích

Giúp CBTC đơn vị chủ quản sắp xếp thứ tự đơn vị trên báo cáo.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R56, hiện tại khi đơn vị in các báo cáo, theo tài liệu sẽ hiển thị theo thứ tự cây đơn vị nhưng báo cáo chưa sắp xếp đúng. Ngoài ra trường hợp nếu thứ tự cây đơn vị chưa đúng thì không thể sắp xếp lại được do chức năng sắp xếp thứ tự đơn vị chỉ có tại đơn vị nội vụ.

– Kể từ phiên bản R56, phần mềm cho phép đơn vị chủ quản cũng có thể sắp xếp thứ tự của các đơn vị con mình quản lý, đồng thời sửa báo cáo hiển thị theo đúng cây đơn vị đã sắp xếp.

Cụ thể như sau

1. Tại đơn vị chủ quản, vào menu Danh sách\Danh sách đơn vị, phần mềm bổ sung chức năng Sắp xếp, cho phép đơn vị chủ quản có thể sắp xếp thứ tự các đơn vị con mình quản lý:

  • Khi chọn Tự sắp xếp thứ tự, chuyên viên đơn vị chủ quản có thể sắp xếp các đơn vị Lên/Xuống đến vị trí mong muốn.

  • Khi chọn Sắp xếp thứ tự theo alphabet, phần mềm sẽ tự động sắp xếp thứ tự đơn vị theo thứ tự alphabet của các đơn vị có chung đơn vị cha theo cấp.

2. Sau khi đã sắp xếp thứ tự các đơn vị con mình quản lý theo mong muốn, khi in báo cáo, báo cáo sẽ hiển thị theo đúng cây đơn vị đã sắp xếp và ở giao diện tham số và giao diện báo cáo.

Ví dụ in Biểu số 19: Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá xếp loại chất lượng CBCCVC

Cập nhật 13/07/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA