CBTC mong muốn lấy đúng thông tin “ngày vào biên chế chính thức” trên báo cáo “Danh sách trích ngang”

1. Mục đích

Giúp CBTC lấy đúng thông tin “ngày vào biên chế chính thức” trên báo cáo “Danh sách trích ngang”

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R56, đơn vị khi in báo cáo “Danh sách trích ngang”. Trên báo cáo có thông tin “Ngày vào biên chế chính thức”. Hiện tại thông tin này đang lấy theo quá trình công tác có loại quyết định là Bổ nghiệm ngạch hoặc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp. Tuy nhiên trên thực tế, thông tin Ngày vào biên chế chính thức có thể được thể hiện tại nhiều loại quyết định khác nhau. Một số CBNV sẽ lấy ngày vào biên chế là ngày hiệu lực của quyết định tuyển dụng vì ngày bổ nhiệm ngạch/CDNN có thể là sau đó => chưa lấy được. Ngoài ra một số người sẽ có quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm chung (phần mềm chưa cho phép nhập được loại quyết định này.

– Kể từ phiên bản R56, phần mềm lấy “Từ ngày” của các bản ghi có loại quyết định là

  • Tuyển dụng
  • Bổ nhiệm ngạch
  • Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp
  • Tuyển dụng và bổ nhiệm ngạch
  • Tuyển dụng và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp

có từ ngày nhỏ nhất trong quá trình công tác.

Cụ thể như sau

1. Tại giao diện khai báo hồ sơ CBNV, phần mềm bổ sung 2 Loại quyết định:

  • Tuyển dụng và bổ nhiệm ngạch
  • Tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp

2. Khi in Danh sách trích ngang, phần mềm sẽ lấy ngày vào biên chế là Từ ngày.

Cập nhật 13/07/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA