CBTC đơn vị chủ quản, nội vụ mong muốn in quyết định nâng bậc lương, phụ cấp vào phần danh sách đề nghị của đơn vị cấp dưới

1. Mục đích

Giúp CBTC đơn vị chủ quản, nội vụ in quyết định nâng bậc lương, phụ cấp vào phần danh sách đề nghị của đơn vị cấp dưới.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R54, định kỳ, các đơn vị cấp dưới sẽ gửi danh sách đề nghị nâng lương phụ cấp cho đơn vị chủ quản để đơn vị chủ quản/nội vụ xem xét và phê duyệt danh sách. Sau khi phê duyệt xong, đơn vị chủ quản sẽ ra quyết định bằng văn bản cho những người đủ điều kiện được nâng lương phụ cấp. Quyết định này sẽ được thủ trưởng đơn vị chủ quản ký duyệt và gửi xuống cho cấp dưới.
Hiện tại phần mềm chỉ cho in quyết định tại màn hình đơn vị cấp dưới còn tại đơn vị chủ quản/nội vụ chưa thể in quyết định để ký và đóng dấu.

– Kể từ phiên bản R54, phần mềm bổ sung chức năng In tại phần xét duyệt đề nghị nâng lương, phụ cấp của đơn vị cấp dưới.

Cụ thể như sau

Tại đơn vị cấp trên, vào menu Hồ sơ\tab Nâng lương, phụ cấp, tại phần Danh sách đề nghị của đơn vị cấp dưới, phần mềm đã bổ sung chức năng In, đơn vị cấp trên có thể dễ dàng in các quyết định nâng bậc lương, phụ cấp.

Cập nhật 13/05/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA