Gửi nhận và tổng hợp bộ báo cáo thực hiện tinh giản biên chế (mẫu biểu số 03, 04, 05)

1. Mục đích

Hoàn thiện luồng tinh giản biên chế: bổ sung bộ báo cáo thực hiện tinh giản biên chế (mẫu biểu số 03, 04, 05)

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R54, phần mềm bổ sung bộ báo cáo thực hiện tinh giản biên chế (mẫu biểu số 03, 04, 05)

Cụ thể như sau

1. Cuối mỗi đợt (thường là tháng 6 hoặc tháng 12), đơn vị sẽ thực hiện in và nộp báo cáo thực hiện tinh giản biên chế lên cấp trên (mẫu 03, 04, 05) bằng cách vào menu Báo cáo\Xem báo cáo\Báo cáo quản trị. Tại đây phần mềm đã bổ sung các báo cáo:

Báo cáo kết quả thực hiện tinh giản biên chế
  • Khai báo tham số báo cáo:

  • Chương trình in mẫu như sau:

Tổng hợp kết quả giải quyết chế độ nghỉ hưu đúng tuổi và thôi việc theo quy định của pháp luật

Tổng hợp chung danh sách tinh giản biên chế và dự toán kinh phí thực hiện

2. Tiếp theo anh/chị vào menu Lập/Gửi báo cáo, nhấn Lập báo cáo, chọn Đơn vị nhận báo cáo, chọn Kỳ báo cáo và chọn các báo cáo thực hiện tinh giản biên chế.

  • Tích chọn các báo cáo và nhấn Tiếp tục.

  • Nhấn Lập và gửi, chương trình sẽ tự động gửi báo cáo đến đơn vị cấp trên.

  • Khi đó đơn vị cấp trên sẽ nhận được thông báo ngay tức thì và thực hiện phê duyệt/tổng hợp báo cáo thực hiện tinh giản biên chế và gửi lên cấp cao hơn (nếu có)
  • Sở Nội vụ sẽ tổng hợp được báo cáo thực hiện tinh giản biên chế toàn tỉnh.

Cập nhật 24/05/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA