CBTC mong muốn bổ sung kết quả xếp loại và cấp đánh giá bổ sung cấp huyện, tỉnh

1. Mục đích

Giúp CBTC bổ sung kết quả xếp loại và cấp đánh giá bổ sung cấp huyện, tỉnh.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R55, tại một số đơn vị, khi khai báo hồ sơ mục 13 . Phần thông tin sáng kiến kinh nghiệm, đơn vị đánh giá sáng kiến theo Đạt, Giỏi hoặc Không Đạt. Nhưng hiện tại phần mềm chưa đáp ứng xếp loại đó.

– Kể từ phiên bản R55, phần mềm bổ sung xếp loại, cấp đánh giá khi khai báo thông tin sáng kiến kinh nghiệm.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Quản lý hồ sơ\Hồ sơ CBNV, vào phần 13. Sáng kiến kinh nghiệm.

2. Tại đây khi khai báo sáng kiến kinh nghiệm, phần mềm đã bổ sung các xếp loại: Đạt/Giỏi/Không đạt, đồng thời bổ sung cấp đánh giá bao gồm Cấp Tỉnh, Cấp Huyện.

Cập nhật 02/06/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA