CBTC mong muốn có thể biết được tình trạng nhập liệu của CBNV trong đơn vị

1. Mục đích

Giúp CBTC có thể biết được tình trạng nhập liệu của CBNV trong đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R49, hiện tại khi thực hiện khai báo hồ sơ, CBTC sẽ yêu cầu CBNV nhập liệu dữ liệu cá nhân của họ. Tuy nhiên do có nhiều CBNV trong đơn vị, CBTC không thể kiểm soát được hết tình trạng nhập liệu của CBNV để có thể đôn đốc, nhắc nhở.

– Kể từ phiên bản R49, phần mềm bổ sung tùy chọn cho phép việc thiết lập thông tin này ở mức cảnh báo thiếu nhưng vẫn cho lưu dữ liệu, đồng thời cho phép in 2 báo cáo chi tiết kết quả nhập dữ liệu & tổng hợp kết quả nhập dữ liệu vào phần mềm ở cả đơn vị trực thuộc.

Cụ thể như sau

Tại menu Hệ thống\Tùy chọn\tab Thông tin bắt buộc nhập liệu, phần mềm bổ sung 2 tùy chọn:

1. Khi tích chọn Cảnh báo hồ sơ chưa hoàn thiện và không cho lưu:

  • Tích chọn các trường thông tin cần bắt buộc nhập liệu trên hồ sơ.
  • Nhấn Lưu.

  • Khi CBNV khai báo thông tin hồ sơ của bản thân, nếu khai báo thiếu các trường thông tin mà CBTC tích chọn bắt buộc nhập liệu ở trên, phần mềm sẽ hiện cảnh báo Không lưu được hồ sơ và không cho phép lưu.
  • Nhấn Đồng ý để đóng lại thông báo này và thực hiện cập nhật đủ thông tin hồ sơ trên phần thông báo.

2. Khi tích chọn Cảnh báo hồ sơ chưa hoàn thiện và vẫn cho lưu:

  • Tích chọn các trường thông tin cần bắt buộc nhập liệu trên hồ sơ tương tự ở trên.
  • Nhấn Lưu.

  • Khi CBNV khai báo thông tin hồ sơ của bản thân, nếu khai báo thiếu các trường thông tin mà CBTC tích chọn bắt buộc nhập liệu ở trên, phần mềm sẽ hiện cảnh báo thiếu các thông tin và vẫn cho lưu hồ sơ.
  • Nhấn Lưu để lưu hồ sơ hoặc nhấn Không để thực hiện cập nhật đủ thông tin hồ sơ trên phần thông báo.

3. Ngoài ra phần mềm bổ sung 2 báo cáo chi tiết kết quả nhập dữ liệu & tổng hợp kết quả nhập dữ liệu vào phần mềm ở cả đơn vị trực thuộc.

  • Báo cáo chi tiết kết quả nhập dữ liệu vào phần mềm MISA QLCB

  • Báo cáo thống kê kết quả nhập dữ liệu vào phần mềm MISA QLCB

Cập nhật 21/08/2021

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA