CBTC mong muốn in được mẫu BM04/BNV giống với yêu cầu của SNV Hải Dương

1. Mục đích

Giúp CBTC in được mẫu BM04/BNV giống với yêu cầu của SNV Hải Dương.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R51, phần mềm đã đáp ứng mẫu BM04/BNV, khi in có tách thành nhóm cán bộ và công chức. Tuy nhiên theo mẫu của SNV Hải Dương sẽ không tách riêng cán bộ, công chức. Khi in form tổng hợp sẽ đi theo từng huyện, trong huyện sẽ đi theo từng xã.

– Kể từ phiên bản R51, phần mềm bổ sung tham số khi in báo cáo để đáp ứng theo mẫu báo cáo của SNV Hải Dương.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Báo cáo\Xem báo cáo\Báo cáo theo đặc thù địa phương, phần mềm đã bổ sung báo cáo BM04/BNV: Báo cáo danh sách và tiền lương cán bộ, công chức cấp xã (không chia loại cán bộ) (Thông tư số 11/2012/TT-BNV).

2. Khai báo tham số báo cáo:

  • Chọn kỳ in báo cáo
  • Tích chọn những đơn vị cần in báo cáo
  • Nhấn Đồng ý

3. Chương trình in mẫu như sau:

Cập nhật 12/01/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA