CBTC mong muốn không bắt buộc nhập thông tin hình thức khen thưởng trong mục 5. Khen thưởng, kỷ luật khi khai báo hồ sơ CBNV

1. Mục đích

Không bắt buộc nhập thông tin hình thức khen thưởng trong mục 5. Khen thưởng, kỷ luật khi khai báo hồ sơ CBNV.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R55, theo luật thi đua và khen thưởng 15/2003/QH11, Danh hiệu thi đua và Hình thức khen thưởng là 2 hoạt động riêng biệt. Thực tế, một số trường hợp có danh hiệu nhưng không có khen thưởng, hoặc có khen thưởng thì không có danh hiệu. Hiện trên phần mềm không bắt buộc điền thông tin Hình thức khen thưởng tuy nhiên trong phần hồ sơ trích ngang của CBNV vẫn bắt buộc nhập.

– Kể từ phiên bản R55, khi khai báo thông tin khen thưởng, phần mềm sẽ chỉ bắt buộc khai báo 1 trong 2 thông tin là Hình thức khen thưởng hoặc Danh hiệu thi đua.

Cụ thể như sau

1. Khi khai báo thông tin khen thưởng tại menu Quản lý hồ sơ\Hồ sơ CBNV, tại phần 5. Khen thưởng, kỷ luật, khi khai báo thông tin khen thưởng, phần mềm cho phép khai báo 1 trong 2  thông tin là Hình thức khen thưởng hoặc Danh hiệu thi đua.

VD: Ở đây chỉ khai báo thông tin Danh hiệu thi đua => phần mềm vẫn cho lưu thông tin.

2. Tuy nhiên nếu không khai báo cả 2 thông tin Hình thức khen thưởngDanh hiệu thi đua, phần mềm sẽ hiển thị cảnh báo và không cho lưu.

Cập nhật 02/06/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA