CBTC mong muốn sắp xếp thứ tự hiển thị các đơn vị trực thuộc theo alphabet

1. Mục đích

Giúp CBTC sắp xếp thứ tự hiển thị các đơn vị trực thuộc theo alphabet.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R56, hiện tại khi vào đơn vị chủ quản/nội vụ sẽ thấy danh sách các đơn vị trực thuộc tuy nhiên danh sách này đang sắp xếp theo thứ tự mã QHNS, gây khó khăn trong việc tra cứu đơn vị của đơn vị chủ quản nội vụ. Nếu muốn sắp xếp lại thì phải phần danh mục danh sách đơn vị và di chuyển từng đơn vị rất mất thời gian.

– Kể từ phiên bản R56, khi thực hiện chức năng sắp xếp đơn vị trên danh sách đơn vị, phần mềm bổ sung chức năng cho sắp xếp theo alphabet tên đơn vị.

Cụ thể như sau

1. Tại đơn vị chủ quản/nội vụ, tại menu Danh mục\Danh sách đơn vị, khi Sắp xếp thứ tự đơn vị, phần mềm đã bổ sung chức năng Sắp xếp thứ tự theo alphabet.

2. Khi chọn tính năng này, phần mềm sẽ tự động sắp xếp thứ tự đơn vị theo alphabet tại giao diện danh sách đơn vị và giao diện khi in báo cáo.

Cập nhật 13/07/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA