CBTC mong muốn thay đổi các lấy số liệu mục số 17 mẫu SYLL 2C/2008

1. Mục đích

Thay đổi các lấy số liệu mục số 17 mẫu Sơ yếu lý lịch 2C/2008.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R49, mục 17. Ngày tham gia tổ chức chính trị – xã hội tại mẫu Sơ yếu lý lịch 2C/2008, phần mềm đang lấy thông tin bản ghi mới nhất. Tuy nhiên tại địa phương, thông tin này phải là thông tin ngày bắt đầu tham gia tổ chức chính trị xã hội chứ không phải quá trình gần nhất.

– Kể từ phiên bản R49, phần mềm sửa cách lấy số liệu chỉ tiêu 17.Ngày tham gia tổ chức chính trị – xã hội tại mẫu 2C/2008 và mẫu 2C/98.

Cụ thể như sau

Trường hợp CBNV có nhiều quá trình tham gia sinh hoạt Đảng, Đoàn, Tổ chức CT-KT-XH

1. Tại mục 7.Thông tin khác\Quá trinh tham gia sinh hoạt Đảng, Đoàn, Tổ chức CT-KT-XH, CBNV được khai báo như sau.

2. Nhấn In và chọn in mẫu 2C-BNV/2008: Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức.

3. Chương trình in mẫu như sau, tại đây mục 17. Ngày tham gia tổ chức chính trị – xã hội, phần mềm đã lấy lên thông tin ngày bắt đầu tham gia tổ chức chính trị xã hội chứ không phải quá trình gần nhất.

Trường hợp CBNV có 1 quá trình tham gia sinh hoạt Đảng, Đoàn, Tổ chức CT-KT-XH

1. Tại mục 7.Thông tin khác\QUá trinh tham gia sinh hoạt Đảng, Đoàn, Tổ chức CT-KT-XH, CBNV được khai báo như sau.

2. Nhấn In và chọn in mẫu 2C-BNV/2008: Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức

3. Tương tự, chương trình in mẫu như sau, tại đây mục 17. Ngày tham gia tổ chức chính trị – xã hội, phần mềm đã lấy lên thông tin ngày bắt đầu tham gia tổ chức chính trị xã hội chứ không phải quá trình gần nhất.

Tương tự, với mẫu 2C/TCTW-98: Sơ yếu lý lịch, tại mục 17. Ngày tham gia tổ chức chính trị – xã hội, phần mềm cũng sẽ lấy lên thông tin ngày bắt đầu tham gia tổ chức chính trị xã hội chứ không phải quá trình gần nhất.

Cập nhật 08/08/2021

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA