CBTC mong muốn thêm tham số phòng ban khi in báo cáo

1. Mục đích

Thêm tham số phòng ban khi in báo cáo.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R52, tại UBND tỉnh sẽ quản lý một số phòng ban chuyên môn trực thuộc như cổng thông tin điện tử tỉnh, phòng kinh tế, phòng nông nghiệp,…Do đó các phòng ban này sẽ được nằm chung trong tài khoản của UBND Tỉnh. Khi tổng hợp, báo cáo, có thể lãnh đạo sẽ chỉ yêu cầu báo cáo kết quả của vài phòng ban trực thuộc chứ không phải là tất cả đơn vị UBND Tỉnh. Tuy nhiên phần mềm khi thực hiện in báo cáo chưa cho phép lựa chọn chỉ lấy kết quả, thông tin của phòng ban nào mà mặc định lấy lên tất cả.

– Kể từ phiên bản R52, trên tham số báo cáo, phần mềm bổ sung thêm mode in số liệu tại đơn vị mình, thì sẽ hiển thị danh sách phòng ban để chọn.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Báo cáo\Xem báo cáo, phần mềm đã bổ sung tham số phòng ban khi in một số báo cáo sau:

  • BM01/BNV: Báo cáo số lượng, chất lượng công chức từ cấp huyện trở lên
  • BM02/BNV: Báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp xã
  • BM03/BNV: Báo cáo danh sách và tiền lương công chức từ cấp huyện trở lên
  • BM04/BNV: Báo cáo danh sách và tiền lương cán bộ, công chức cấp xã
  • BM01-VC/BNV: Báo cáo thống kê số lượng, chất lượng đội ngũ viên chức
  • BM02-VC/BNV: Báo cáo danh sách và tiền lương đội ngũ viên chức
  • Biểu số 0303.N/BNV-BC: Tỷ lệ tinh giản biên chế
  • Biểu số 0102.K/BNV-TCHC: Số đại biểu hội đồng nhân dân
  • Biểu số 0103b.N/BNV-TCHC: Số lãnh đạo chính quyền cấp địa phương
  • Biểu số 0105.K/BNV-TCHC: Số ủy ban nhân dân các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ

Cập nhật 02/03/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA