Chỉnh sửa cách thể hiện mẫu số 1: Báo cáo kết quả thực hiện nâng bậc lương đối với CBCCVC và NLĐ (Thông tư số 08.2013.TT.BNV)

1. Mục đích

Chỉnh sửa cách thể hiện mẫu số 1: Báo cáo kết quả thực hiện nâng bậc lương đối với CBCCVC và NLĐ theo đúng Thông tư số 08.2013.TT.BNV.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R52, phần mềm chỉnh sửa cách thể hiện mẫu số 1: Báo cáo kết quả thực hiện nâng bậc lương đối với CBCCVC và NLĐ theo đúng Thông tư số 08.2013.TT.BNV.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Báo cáo\Xem báo cáo, chọn xem báo cáo Mẫu số 1: Báo cáo kết quả thực hiện nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ.

2. Khai báo tham số báo cáo

3. Tại đây chương trình đã thay đổi cách hiển thị và cách lấy số liệu trên báo cáo như sau:

  • Thay đổi vị trí dòng tổng cộng lên đầu
  • Thay đổi nhóm theo đơn vi chủ quản
  • Thay đổi cách lấy số liệu cột 7: Bậc tại bản ghi liền kề bản ghi có Ngày hưởng gần nhất tính đến thời điểm ngày cuối cùng của kỳ báo cáo/Bậc cao nhất của ngạch
  • Thay đổi cách lấy số liệu cột 12: Bậc tại bản ghi có Ngày hưởng gần nhất tính đến thời điểm ngày cuối cùng của kỳ báo cáo/Bậc cao nhất của ngạch
  • Thay đổi cách lấy số liệu cột 14: Trường hợp không khai báo thông tin Ngày xét nâng lương lần sau thì lấy ngày hưởng tương ứng với bậc tại cột (12) cộng với số năm giữ bậc

Cập nhật 02/03/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA