CBTC muốn thống kê các nội dung nghiệp vụ phát sinh trong một khoảng thời gian để xuất báo cáo thống kê gửi SNV và các sở ban ngành khác khi cần

1. Mục đích

Giúp CBTC thống kê các nội dung nghiệp vụ phát sinh trong một khoảng thời gian để xuất báo cáo thống kê gửi SNV và các sở ban ngành khác khi cần.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R51, thường vào quý, năm, tháng hoặc khi có yêu cầu thống kê đột xuất, CBTC phải tổng hợp các nghiệp vụ diễn ra trong khoảng thời gian của các đơn vị trực thuộc huyện. Tuy nhiên trên phần mềm khi tìm kiếm thống kê không có tham số tìm kiếm trong khoảng thời gian. Đồng thời cũng không thống kê được số lượng để xuất ra báo cáo số lượng.

– Kể từ phiên bản R51, phần mềm bổ sung báo cáo thống kê các tiêu chí theo mẫu của khách hàng đính kèm theo khoảng thời gian tháng, quý, năm hoặc tùy chọn.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Báo cáo\Xem báo cáo, phần mềm đã bổ sung Báo cáo thống kê cán bộ theo từng nội dung.

2. Khai báo tham số báo cáo:

  • Chọn Kỳ báo cáo
  • Chọn Từ ngày, đến ngày
  • Tích chọn hiển thị số liệu Tổng hợp hay Chi tiết đơn vị
  • Tích chọn các đơn vị cần hiển thị trên báo cáo
  • Nhấn Đồng ý

3. Chương trình in mẫu như sau

Cập nhật 12/01/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA